Bild: Lotta Sjöberg

Fokusera på det som funkar bra och inte på trasslet

RÅD OM JOBBET: LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT2024-03-28

Sluta leta fel och älta misstag. Tala i stället om vad ni i arbetsgruppen har gjort bra och vad ni vill ha mer av. Ett sådant lösningsfokuserat arbetssätt skapar engagemang, stolthet och arbetsglädje.

Av:  Ingegerd Rönnberg

På många arbetsplatser läggs stor kraft på att åtgärda fel och brister och på att analysera varför saker gått snett – och det skapar en tung och dyster atmosfär, menar Gunnel Ryner, som är beteendevetare, föreläsare och författare till boken Hitta rätt i stället för att leta fel.

– Det är mycket mer produktivt att vända på perspektivet och fokusera på det ni vill ha i stället för problemet och lyfta goda exempel, säger hon.

Ett sådant lösningsfokuserat arbetssätt stärker både den enskilda individen och arbetsgruppen, framhåller Gunnel Ryner.

– Det här arbetssättet har utvecklats ur en terapimetod. Grundtanken är att sluta gräva i orsakerna till problem och se till det önskade läget.  

Att diskutera och formulera det önskade läget kallar Gunnel Ryner för att göra en ”positiv omformulering”. Nästa steg är att undersöka vad som redan fungerar bra och hur ni kan göra mer av det.

– Att agera på det viset bidrar till ökat engagemang, kreativitet och högre arbetsprestationer, säger Gunnel Ryner.

Även Anneline Sander, som är adjunkt vid Göteborgs universitet och utbildar i robust samarbetskultur och konflikthantering, förespråkar ett lösningsfokuserat arbetssätt.

– Målet är att skapa framåtlutning, bejaka goda exempel och uppmuntra idéer som leder till positiv utveckling. Ett sådant förhållningssätt går hand i hand med ett meningsfullt arbete, säger hon.

Att det ofta uppstår skav på en arbetsplats kan bero på att medarbetare känner att deras önskemål blockeras eller att ansvarsfördelningen är oklar, konstaterar Anneline Sander.

– Som enskild individ ser du saker från ditt hörn och tror dig ha tolkningsföreträde. I stället för att irritera dig på andras arbetssätt och normbrott bör du intressera dig för de skilda perspektiven, säger hon.

Att ge utrymme för arbetskamrater att berätta om sina framgångar kan också bidra till en bättre stämning.

– Att fråga en kollega som gjort något smart ”Hur bar du dig åt?” skapar en positiv anda. Alla vill få uppskattning, och vi blir bättre av att lära av varandra, säger Gunnel Ryner.

Bild: Lotta Sjöberg

Många medarbetare gör ett bra jobb trots att de inte tycker att det är roligt på arbetsplatsen och det inte finns någon lojalitet i arbetsgruppen. Men på sikt kan en sådan situation göra att människor tappar geisten, framhåller Anneline Sander.

– En väg att förändra läget är att skapa en lösningsinriktad vana – en reflektionsstund med utgångspunkten ”Vad behöver vi prata om nu?”. Syftet är ni ska bli bättre på att jobba tillsammans, skilja på sak och person och inte döma någon, säger hon.

Gunnel Ryner är inne på en likartad linje, och betonar vikten av samtal som syftar till att ”hitta rätt”.

– En idé är att avsätta tid för att tillsammans diskutera positiva saker som ”Vilka styrkor har vi?”, ”Hur ska vi bäst dra nytta av varandras kompetenser?”, ”Vad vill vi ha mer av?”. Arbetsuppgifter du tycker är tråkiga eller besvärliga och helst skulle vilja ha mindre av kan det visa sig att andra gillar. Kanske kan ni med chefens godkännande omfördela uppgifter utifrån sådana resonemang.

För att hålla fast vid det lösningsfokuserade arbetssättet kan ni också se till att andra användbara frågor, som ”Vad har gått bra?”, och om ett problem uppstått ”Hur vill vi ha det i stället?”, är fasta punkter på agendan på möten, råder Gunnel Ryner.

Bild: Satu Knape

Både Gunnel Ryner och Anneline Sander poängterar att chefen har en viktig roll i att etablera ett lösningsfokuserat arbetssätt och få det att fungera.

– Att satsa på utbildning är jättebra. Det krävs träning och självinsikt. Chefen måste också sätta ramar och vara en förebild, säger Gunnel Ryner.

I vissa situationer kan en chef också behöva ingripa mer handfast för att främja ett sådant arbetssätt, menar Anneline Sander.

– Ibland måste chefen ta till ensidig maktutövning för att avsluta en segdragen fråga i syfte att få medarbetare att bejaka ett framåtriktat perspektiv och släppa negativa saker, säger hon.

Hon råder också såväl medarbetare som chefer att fundera över hur möten och medarbetarsamtal används.

– Främjar de samarbetskulturen på jobbet och skapar en konstruktiv kommunikation? säger Anneline Sander.

Ibland avfärdas ett lösningsfokuserat arbetssätt som ett sätt att sopa problem under mattan, säger Gunnel Ryner, som understryker att det inte alls är vad hon förespråkar.

– Det är inget rosaskimrande positivt tänkande, utan en verklighetsförankrad arbetsmetod som skapar en kompetent och glädjefylld anda. Den utesluter heller inte att experimentera och bryta normer.

Hon menar att den energi och gläjde som metoden ger är ett starkt argument för att använda den.

– Det är härligt att se vilken enorm kraft ett lösningsfokuserat förhållningssätt väcker hos medarbetare som hamnat i en negativ spiral. ”Varför gör vi inte på det här viset? Det är ju självklart att vi ska hantera problem så här!” är en vanlig kommentar jag kan få efter föreläsningar, säger Gunnel Ryner.

Så tillämpar ni ett lösningsfokuserat arbetssätt

  • Försök se det bästa i andra – uppmärksamma och förstärk det som de gör bra.
  • Gör en positiv omformulering – gå från att prata om problem till att diskutera och formulera önskat läge.
  • Älta framgångar – fundera över varför något har gått bra och fråga andra som lyckats hur de bar sig åt.
  • Ha ett öppet sinne – visa intresse för skilda perspektiv och nya idéer.
  • Tillvarata era styrkor – diskutera hur ni kan dra nytta av varandras kompetenser.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA