Annons:

Arbetet med den statliga värdegrunden har gjort Johan Hjerpe stolt över att jobba statligt.
Bild: Anna Simonsson
Arbetet med den statliga värdegrunden har gjort Johan Hjerpe stolt över att jobba statligt.

Diskussioner sätter ljuset på värdegrunden

SÅ GJORDE VI2021-06-14

På Ekonomistyrningsverket, ESV, får anställda en gång i månaden diskutera ett dilemma kopplat till den statliga värdegrunden. ”Att det finns en diskussion om detta gör mig mer trogen myndigheten”, säger STs avdelningsordförande Johan Hjerpe.

Månadens dilemma, som presenteras på myndighetens intranät, är alltid kopplat till den statliga värdegrunden. Det rör sig ofta om moraliska problem som ligger i ett slags gråzon. Dilemmana kan handla om allt från jäv till digital säkerhet.

Det är myndighetens chefsjurist, Anna Ahlgren, som formulerar dem. Hon menar att dilemman är ett effektivt sätt att skapa förståelse för hur värdegrunden ska tillämpas i vardagen.

– Vissa delar av den statliga värdegrunden är ganska svåra, till exempel skillnaden mellan yttrandefrihet och meddelarfrihet, säger hon.
När hon formulerar dilemman brukar hon utgå från aktuella ämnen och händelser.

– Senast handlade det om det illojala vårdbiträdet som Sveriges Radio gjorde en dokumentär om.

Men oftast tar månadens dilemma upp situationer som är specifika för just Ekonomi­styrningsverkets verksamhet.

– Värdegrunden måste alltid tolkas i en kontext. Jag försöker tänka ut situationer som medarbetarna på ESV kan hamna i, och det händer att medarbetare kommer med förslag relaterade till något de råkat ut för, säger Anna Ahlgren.

STs avdelningsordförande inom Ekonomi­styrningsverket, Johan Hjerpe, tycker att myndighetens arbete med den statliga värdegrunden är givande.

– De dilemman som presenteras tar upp sådant som alla statligt anställda måste kunna, det handlar om våra demokratiska skyldigheter.
Arbetet med värdegrunden har gjort honom stolt över att jobba statligt.

– Det är stort att arbeta i demokratins tjänst. Att det finns en diskussion om detta gör mig mer trogen myndigheten, säger Johan Hjerpe.

Tanken är att alla anställda ska läsa och fundera över månadens dilemma och att cheferna ska ta upp det på sina respektive avdelningsmöten. De som vill får även diskutera frågan på intranätet. Hur mycket frågorna har diskuterats på avdelningarna har nog varierat, tror Anna Ahlgren.

– Vi har gjort mätningar som visar att dilemmat läses i hög grad, sedan är det färre som aktivt ger sig in i diskussionen, säger Anna Ahlgren.
Men hon är helt övertygad om att arbetet lett till att medarbetarna fått ökade kunskaper om och bättre förståelse för den statliga värdegrunden.

Då den statliga värdegrunden ska prägla allt arbete på Ekonomistyrningsverket är det viktigt att prata om den, menar myndig­hetens HR-chef Victoria Karlsson Wigren.

– I stället för att ha det nedskrivet i ett dokument på intranätet är dilemman är ett bra verktyg för att hålla dialogen om värdegrundsfrågorna levande, säger hon.

Ämnet tas också upp på introduktions­utbildningen för nyanställda.

Men STs avdelningsordförande Johan Hjerpe skulle gärna se att värdegrunds­frågorna diskuterades ännu mer.

– Månadens dilemma och diskussionerna på intranätet är jättebra för dem som är engagerade i de här frågorna. Men deltagandet är i allra högsta grad frivilligt och jag skulle inte säga att vi i dag har ett aktivt värdegrunds­arbete för alla medarbetare, säger han.

Den statliga värdegrunden  

Den statliga värdegrunden består av sex principer:

  • Demokrati.
  • Legalitet.
  • Objektivitet.
  • Fri åsiktsbildning.
  • Respekt.
  • Effektivitet och service.

Principerna har sin grund i grundlagarna samt andra lagar och förordningar. Den statliga värdegrunden gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession.
 

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA