”Vårt ansvar är inte bara den enskilda medarbetaren”

DEBATT: POLISEN2020-10-22

Att anställda med nedsatt arbetsförmåga ibland måste lämna Polismyndigheten kan verka tufft, men är nödvändigt, skriver Olov Augrell, chef för arbetsmiljö och hälsa på Polismyndigheten. Myndigheten har inte bara ansvar för den som är drabbad av ohälsa, utan även de kolleger som förväntas lösa uppgiften, framhåller han.

Publikt har gett rikspolischef Anders Thornberg möjlighet att svara på det öppna brev som medarbetaren Helena Falkenkvist ställt till honom. Polismyndigheten har valt att låta Olov Augrell, chef för arbetsmiljö och hälsa, svara å myndighetens vägnar.

Med anledning av det öppna brev som publicerades i Publikt 2020-09-10 vill vi ta tillfället att berätta om hur Polismyndigheten arbetar med arbetsanpassning och rehabilitering.

Polisen är Sveriges största myndighet med 34 000 anställda och naturligtvis händer det att medarbetare, av olika anledningar, får en nedsatt arbetsförmåga. Det kan ha flera olika orsaker – exempelvis ohälsa, egen sjukdom eller i värsta fall på grund av en skada i tjänsten. För att motverka detta och skydda våra medarbetare bedriver vi ett systematiskt arbetsmiljöarbete och erbjuder tillgång till företagshälsovård både i förebyggande och rehabiliterande syfte. Vi genomför regelbundna skyddsronder, såväl ur ett fysiskt som organisatoriskt och socialt perspektiv, samt riskbedömer verksamheten löpande för att identifiera och åtgärda arbetsmiljöproblem. Internt har vi flera olika rutiner som ska fungera som vägledning åt både chefer och medarbetare. Allt för att arbetet och arbetsmiljön ska vara så hälsomfrämjande och säkert som möjligt.

Trots ett omfattande och aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete händer det fortfarande att medarbetare får nedsatt arbetsförmåga. För att hantera det och skapa en fungerande arbetssituation använder vi oss av ett flertal olika verktyg. Det handlar bland annat om rehabilitering, anpassning av arbetsuppgifter och omplaceringar. Men vårt arbetsgivaransvar måste samtidigt vägas mot Polismyndighetens huvuduppdrag – ett tryggt och säkert Sverige.

En arbetsrättsjurist hade möjligen kunnat uttrycka det som att ”vi som arbetsgivare ska ha vidtagit alla de åtgärder som skäligen kan krävas” – rent konkret betyder det att ibland skiljs Polismyndighetens och medarbetarens vägar åt. Det kan verka tufft, men det är likväl ett nödvändigt beslut, för vårt ansvar är inte bara den enskilda medarbetare som är drabbad av ohälsa utan även alla de andra kolleger som förväntas lösa uppgiften.
Alla kan drabbas av ohälsa, sjukdom eller skada. Utifrån ett medmänskligt perspektiv är det inte svårt att förstå att en rehabiliteringssituation kan upplevas som påfrestande. Därför är det av största vikt att all hantering genomsyras av respekt för den enskilde. Det betyder även att Polismyndigheten grundar sina beslut om åtgärder för en viss medarbetare, oavsett vem det är, på samma riktlinjer och personalpolitiska principer som för alla anställda.

Olov Augrell
Chef Arbetsmiljö och hälsa, Polismyndigheten

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA