Justitia är rättvisans gudinna i romersk mytologi, och har använts som en symbol för juridiken och rättvisan. Hon avbildas oftast med en våg och en ögonbindel.
Bild: Mostphotos
Justitia är rättvisans gudinna i romersk mytologi, och har använts som en symbol för juridiken och rättvisan. Hon avbildas oftast med en våg och en ögonbindel.

Regler slår fast vad som är jäv

KORT OM: JÄV2021-11-07

Både myndigheterna och deras anställda har ett ansvar för att handläggning av ärenden sker på ett sakligt och opartiskt sätt. Därför har lagstiftningen utförliga regler som slår fast vad som är jäv.

1. Krav på saklighet och opartiskhet

I regeringsformen slås fast att myndigheterna ska ”iaktta saklighet och opartiskhet”, och reglerna om jäv syftar till att upprätthålla förtroendet för att de gör det. Med saklighet menas att handläggningen grundas på fakta och sakliga bedömningar. Opartiskheten handlar snarare om att allmänheten uppfattar att handläggningen gått rätt till. Lagens reglering av jäv tar fasta på såväl saklighet som opartiskhet.

2. Det finns olika typer av jäv

Jävssituationer kan uppstå om en person handlägger ärenden som direkt eller indirekt berör hen själv, anhöriga eller vänner. Men även den som tidigare varit ombud för någon som påverkas av ett ärendes utgång anses jävig, vilket kallas ombudsjäv eller ställföreträdarjäv. Också den som deltagit i handläggningen av samma ärende på en annan myndighet och därmed redan tagit ställning är jävig – det kallas tvåinstansjäv.

3. Vänskap kan göra dig jävig

Det finns en generalklausul som täcker in alla andra omständigheter som kan leda till att en tjänstemans opartiskhet ifrågasätts. Det som faller in under den kallas delikatessjäv. Det kan exempelvis handla om att handläggaren är vän eller ovän med en person som berörs. Det kan också vara delikatessjäv att utreda eller ge service långt utöver det vanliga, eller att ha en bisyssla som kan påverka hanteringen av ett ärende.

4. Du måste själv berätta

Det är enligt förvaltningslagen den anställdes ansvar att upplysa myndigheten om att det finns faktorer som skulle kunna innebära jäv. Den som inte gör det kan ställas till ansvar för tjänsteförseelse eller tjänstefel. Däremot finns ingen skyldighet att berätta varför man är jävig.

5. Den jävige måste lämna rummet

Alla som deltar i handläggningsprocessen omfattas av jävsreglerna, inte bara den som fattar ett myndighetsbeslut. Högsta domstolen har slagit fast att även den som för protokoll kan vara jävig. Faktum är att den som är jävig inte ens får närvara i ett rum där ärendet diskuteras. Jäv kan också uppstå på andra områden än typisk ärendehandläggning, som vid rekrytering och upphandling.

6. Det finns undantag

Även om huvudregeln är att inte delta alls i ärenden där man anmält jäv finns undantag. Den jävige handläggaren får enligt förvaltningslagen utföra arbete ”som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt”. Vidare kan myndigheten besluta att jävet saknar praktisk betydelse i den enskilda situationen.

Statskontorets skrift ger råd

Statskontoret gav förra året ut skriften ”Jäv i offentlig tjänst”. Den är tillgänglig på myndighetens hemsida och innehåller bland annat relevanta lagtexter, exempel från verkligheten och praktiska råd till chefer och medarbetare.

Jäv

Visste du att ordet jäv anses härröra från det fornsvenska ordet iaef, tvivel?

Fall av jäv upptäckta i efterhand

I en enkät från Statskontoret till myndigheter i Myndighetsnätverket mot korruption 2019 ställdes frågor om jäv. Myndigheterna fick bland annat svara på om fall av jäv hade upptäckts i efterhand.

Jäv eller inte – så bedömdes fallen

  • Två chefer på ett universitet företrädde lärosätet när ett avtal skrevs med ett bolag som de själva hade aktier i. Det var jäv, bedömde Justitiekanslern. Visserligen var värdet av aktierna ganska lågt, men det var även det totala aktiekapitalet och antalet aktieägare.

  • En tjänsteman vid en länsstyrelse brukade – mot faktura från myndigheten – hjälpa sökande med ritningar av djurstallar. Hjälpen var enligt Justitieombudsmannen, JO, ”mer omfattande än vad som ryms inom begreppen rådgivning och service” och därmed att betrakta som jäv.

  • Justitieombudsmannen friade en anställd på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som handlade en anmälan mot en person som hen varit chef för och var vän med på Facebook. JO konstaterade att chefskapet låg långt bak i tiden och att kontakterna var sporadiska, varför tjänstemannen inte ansågs jävig.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA