Sex saker att veta om övertid

KORT OM: ÖVERTID2021-10-08

Många anställda arbetar övertid då och då. Hur mycket du kan bli tvungen att jobba över och vilken ersättning du får regleras i lagar och avtal.

1. Lag och avtal styr

Din arbetstid regleras i grund och botten av arbetstidslagen. Där framgår hur mycket du får jobba, i vilken utsträckning du har rätt till rast samt vad som gäller för övertid. Men genom kollektivavtal kan fack och arbetsgivare komma överens om annat än vad som står i lagen, vilket gör att reglerna kring arbetstid skiljer sig åt mellan olika branscher och arbetsplatser.

2. Används när arbetsgivaren behöver

Enligt lagen är övertid arbete som du som anställd utför utöver din ­ordinarie arbetstid eller jourtid. Övertid kan användas av arbetsgivaren om det finns ett tillfälligt behov av att öka arbetstiden för att klara verksamheten. Kompensationen för övertid regleras oftast i kollektivavtalet och kan bestå av tid eller pengar, det vill säga kompensations­ledighet eller övertidsersättning.

3. Svårt att säga nej

Du kan inte på eget bevåg bestämma att du ska jobba över och begära kompensation för det – övertid ska beordras av arbetsgivaren. Det kan ske med kort framförhållning, och i lagen finns inget som reglerar när det senast ska ske. Blir du ombedd att jobba över har du enligt lagen ingen rätt att avböja, men finns det giltiga skäl ska arbetsgivaren ta hänsyn till detta. I villkorsavtalet som gäller för statliga myndigheter står dock att arbetsgivaren i första hand ska anlita frivilliga för övertidsarbete.

4. Det finns olika typer av övertid

I många kollektivavtal, exempelvis det som gäller på de statliga myndigheterna, delas övertiden in i enkel och kvalificerad övertid. Den förstnämnda omfattar vanligtvis ett par timmar i nära anslutning till den ordinarie arbetstiden, medan kvalificerad övertid brukar innebära arbete på nätter eller helger. För den kvalificerade övertiden får arbetstagaren längre kompensations­ledighet eller större ersättning.

5. Jobba inte för mycket

Enligt lagen ska du inte jobba mer än 350 timmar övertid under ett år, eller 48 timmar under en fyraveckorsperiod. Men det kan finnas andra begränsningar i centrala och lokala kollektivavtal. I det centrala avtalet för statliga myndigheter är gränsen satt till 150 timmar per år. Den kan dock överskridas i särskilda fall och avtalet ger även möjlighet till individuella överenskommelser om ytterligare tid. Arbetsgivaren ska dokumentera övertiden och hålla koll på hur mycket du jobbar.

6. Flextid är inte övertid

Om du har rätt till flextid på din arbetsplats är det viktigt att inte blanda ihop den med övertiden, som ska ersättas på ett annat sätt. Blir du beordrad att arbeta extra räknas det som övertid och den fackliga ståndpunkten är att flextid inte ska användas för att hantera tillfälliga arbetstoppar. Möjligheten till övertidsersättning kan också avtalas bort. Detta brukar gälla för anställda med så kallad förtroendearbetstid, som då i stället kan få högre lön eller andra förmåner.

Mindre vanligt i offentlig sektor

Över 700 000 svenskar jobbar övertid varje år, enligt en SCB-rapport från 2020. Det motsvarar var femte anställd. Inom offentlig förvaltning är siffran något lägre, 15,7  procent.

Mest övertid finns i transport­­bransch­en där 25,4  procent uppgav att de hade jobbat över. Män arbetar i större utsträckning övertid, även om skillnaderna mellan könen minskat på senare år.

Särskilda regler för deltidsanställda

När deltidsanställda jobbar utanför sin ordinarie arbetstid – upp till vad som motsvarar en heltid på arbetsplatsen – kallas det mertid. Den tiden ger vanligtvis inte en lika hög ersättning som övertid. Eventuell arbetstid utöver heltid räknas som övertid på samma sätt som för heltids­an­ställda.

Pandemin föranledde tillfälligt avtal

Coronaviruset satte förra året flera myndigheter under hårt tryck. Det föranledde ett tillfälligt avtal mellan Offentliganställdas förhandlingsråd – där ST ingår – och Arbets­givarverket, som under en begränsad tid höjde taket för tillåten övertid. Enligt det ordinarie avtalet kan arbetsgivaren begära att en anställd arbetar 50 timmar övertid under en månad. Det tillfälliga avtalet, som gällde från april till juni 2020, höjde det taket till 90 timmar.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA