JO-kritik mot Finansinspektionen

FINANSINSPEKTIONEN2020-11-10
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Finansinspektionen för brister i styrdokument och dokumentation. Bristerna kan enligt JO påverka efterlevnaden av offentlighetsprincipen och allmänhetens möjlighet till insyn.

Enligt flera artiklar i Svenska Dagbladet manipulerade Finansinspektionen, FI, dokument innan de lämnades ut till tidningen. Artiklarna ledde till att chefs-JO Elisabeth Rynning inledde ett särskilt initiativärende för att utreda det inträffade. I utredningen har JO granskat sex ärenden hos FI och konstaterar att det finns brister i dokumentationen och att myndigheten inte följt sina egna interna riktlinjer.

”Jag finner det anmärkningsvärt att en statlig tillsynsmyndighet som Finansinspektionen inte i något av de granskade undersökningsärendena till fullo har följt sina egna riktlinjer”, kommenterar Elisabeth Rynning granskningen i ett pressmeddelande.

JO konstaterar att det blivit svårt att följa de granskade ärendenas handläggning eftersom FI på ett antal punkter inte har följt sina fastlagda rutiner och inte korrekt dokumenterat beslut. Bristerna försvårar både extern granskning av myndigheten och allmänhetens insyn. Enligt tryckfrihetsförordningen kan det vara avgörande om ett ärende anses slutbehandlat eller ej, konstaterar JO. I alla de sex granskade ärendena är det oklart när respektive ärende avslutats.

”Dessa oklarheter kan ha medfört att det inte varit möjligt för en utomstående att dra några slutsatser om huruvida vissa handlingar i ärendet var allmänna eller inte. Bristerna har enligt min mening medfört en risk för otillåtna begränsningar av handlingsoffentligheten. Finansinspektionen förtjänar även av detta skäl kritik för de nämnda bristerna”, konstaterar Elisabeth Rynning.

FI har uppgett till JO att bristerna i dokumentationen uppstått under en period av hög personalomsättning och att ingen av de personer som inledningsvis arbetade med de aktuella ärendena är kvar hos inspektionen. Det har därför inte varit möjligt att rekonstruera de överväganden som kan ha gjorts vad gäller dokumentationen.

”Det är allvarligt att FI inte i efterhand har kunnat ge någon tillfredsställande förklaring till varför avsteg från de interna rutinerna har gjorts i samtliga granskade ärenden. Eftersom syftet med interna styrdokument bör vara att säkerställa en enhetlig och korrekt handläggning vill jag för egen del framhålla att det i situationer med hög personalomsättning bör vara särskilt viktigt att riktlinjerna är tydliga, väl kända och tillämpas i praktiken”, understryker Elisabeth Rynning.

I beslutet riktar JO också kritik mot den bristande dokumentation som granskningen har avslöjat.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.