Larmrapport om arbetsmiljön på IVO

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG2024-05-21

Det råder en tystnadskultur och hierarkisk styrning inom Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som går ut över både arbetsmiljön och verksamhetens kvalitet, enligt en rapport som ett externt bolag gjort. ”Det här är saker vi påtalat i flera år, men inte fått gehör för”, säger Sara Gunnar, avdelningsordförande för ST inom IVO.

Företagshälsovården Feelgood har gjort en utvärdering av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid IVO sydväst. I en rapport konstaterar utredarna att arbetsmiljöproblemen har sin grund i hur myndigheten styrs centralt.

”Vår bedömning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på IVO Sydväst är att den på lokal nivå är tillfredsställande, men att den på grund av styrning och ledning från central nivå totalt sett ändå är otillfredsställande. Den centrala ledningen och styrningen bidrar till risker för såväl anställdas hälsa som verksamhetens kvalitet och utveckling”, står det i rapporten.

Feelgood finner i sin utredning att myndigheten saknar gemensamma strukturer och rutiner, att organisationen är hierarkisk, centraliserad och personbunden samt att det finns en låg grad av psykologisk trygghet bland de anställda.

Detta gäller inte bara i sydväst, utan är genomgående för hela myndigheten, anser företrädare för ST inom IVO.

– Rapporten belyser problem som vi fackliga organisationer försökt påtala länge, som tillit och förtroende, och styrning och ledning, säger ST-avdelningens ordförande Sara Gunnar.

Avdelningens vice ordförande Maria Knight tycker att rapporten är välgjord och talar klarspråk.

– Det finns inget i den som jag som facklig representant inte skriver under på, säger hon.

Enligt Sara Gunnar och Maria Knight har IVO dragits med dessa problem i flera år, men deras uppfattning är att de eskalerade i samband med att en ny arbets- och delegationsordning trädde i kraft i januari förra året. Den innebar en centralisering av beslutsfattandet.

– Vi som är sakkunniga kommer inte alls till tals längre. Hanteringen av ärenden lyfts i en så kallad beredningspyramid. Beredning och beslut fattas av personer som inte nödvändigtvis har den sakkunskap som krävs, säger Maria Knight.

Enligt Sara Gunnar har facket efterfrågat en risk- och konsekvensanalys av den omorganisation och de nya arbetssätt som nu införts på myndigheten, men inte fått gehör. Det saknas även en utvärdering, menar hon.

– Det är generellt ett stort problem på IVO, att utvärderingar inte genomförs, säger Sara Gunnar.

I rapporten vittnar medarbetare om att det hierarkiska arbetssättet och bristen på stödstrukturer gör att allt går mycket långsamt och att myndigheten inte hinner med alla uppdrag.

”I ett uppdrag från regeringen slutade det med att vi bara gjorde en enkät, ingen tillsyn alls. En controller går in och lägger in i ens tidbok att man har gjort timmar, fast man inte har gjort det. Man kan stå ut med många saker men när det inte längre är en seriös myndighet, när vi inte längre tar vårt ansvar visavi de uppdrag vi får, då blir det svårt”, är ett citat som återges i rapporten.

Maria Knight menar att ledningen måste sätta sig ned och fundera över vad de har gjort.

– Regeringsuppdraget som handlade om våld i nära relationer slutredovisades den 30 april 2024. Rapporten är ett luftslott. Det finns all anledning att titta på hur tillsynen genomförts, menar jag. Jag har hört medlemmar som fått inskrivet i sina tidrapporter att de jobbat hundra timmar med uppdraget, när de själva verket inte ägnat det en sekund, säger hon.

Sara Gunnar och Maria Knight menar att ledningen och styrningen av myndigheten behöver utvärderas. De anser också att den bristande arbetsmiljön måste hanteras på myndighetsnivå.

– Ledningen måste lyssna på medarbetarna. Vi behöver vara flera på den här myndigheten som får tänka och bli lyssnade på, säger Sara Gunnar.

Publikt har utan framgång sökt representanter för arbetsgivaren för en intervju. I stället har IVOs HR-chef Ulrika Atterfors lämnat en skriftlig kommentar:

”Då vi tidigare fått signaler från medarbetarna om att arbetsmiljön på avdelning sydväst inte är tillfredställande har vi beställt denna rapport. Nu har vi ett resultat som vi behöver titta vidare på och hitta lösningar tillsammans med medarbetarna så att vi får en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö. Vi tar arbetsmiljöfrågor på största allvar, våra medarbetare ska må bra och känna en trygghet på jobbet.”

Sara Gunnar och Maria Knight uttrycker en rädsla för att avdelning sydväst nu ska behöva bära hundhuvudet för det som framkommit.

– Det här är inte bara ett problem i Göteborg, det framgår tydligt av rapporten, säger Sara Gunnar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA