Bild: Getty Images

Myndigheters tillsyn av hundar får kritik

LÄNSSTYRELSERNA2024-02-29

Länsstyrelsernas system och rutiner för handläggningen av tillsyn av hundar och katter brister, vilket påverkar myndigheternas förutsättningar att agera och handlägga ärenden effektivt och rättssäkert, konstaterar Statskontoret. Även Polisens verksamhet uppvisar brister, enligt Statskontoret.

Statskontorets utredning visar att varken länsstyrelsernas eller Polisens arbete för att skydda samhället mot skador eller störningar som hundar kan orsaka fungerar tillräckligt effektivt. Inte heller myndigheternas omedelbara omhändertaganden av djur enligt djurskyddslagen är tillräckligt.

Enligt utredningen har länsstyrelserna bristande system och rutiner för handläggningen, vilket påverkar deras förutsättningar att agera och handlägga ärenden effektivt och rättssäkert.

Länsstyrelsernas beslut och bedömningsgrunder enligt tillsynslagen varierar. Statskontorets uppfattning är att länsstyrelserna fattar för få beslut som får konsekvenser för hundägarna, i förhållande till antalet anmälningar som kommer in. Enligt rapporten jobbar dock länsstyrelserna för att förbättra sina system och rutiner, och beslutsfattandet har över tid ökat något.

Polismyndigheten tolkar sin roll i arbetet snävt och myndigheten är alltför återhållsam med att omhänderta hundar om det skett en incident, menar Statskontoret. Detta gör att systemet i sin helhet inte fungerar effektivt för att förebygga skador och olägenheter. Brister i myndigheternas samarbete, i verksamheten både enligt tillsynslagen och enligt djurskyddslagen, försämrar också effektiviteten, skriver Statskontoret i utredningen.

”Länsstyrelserna och Polismyndigheten behöver arbeta annorlunda och hitta bättre former för att samarbeta och utbyta information framöver för att verksamheten ska fungera bättre. Men myndigheterna behöver också ökade befogenheter för att kunna arbeta mer effektivt och skyndsamt. Där behöver regeringen ta initiativ till lagändringar”, kommenterar Statskontorets generaldirektör, Annelie Roswall Ljunggren, utredningens slutsatser i ett pressmeddelande.

Statskontoret föreslår att länsstyrelserna ökar resurstilldelningen och stärker sina interna system och stödstrukturer för att hanteringen enligt tillsynslagen och djurskyddslagen ska bli mer enhetlig.

Polismyndigheten behöver enligt Statskontoret förtydliga interna rutiner och kommunikation så att de överensstämmer med lagstiftning, förarbeten och JO-beslut. Det gäller i första hand handräckningar och omedelbara omhändertaganden av hundar enligt tillsynslagen.

Statskontoret rekommenderar också regeringen att genom författningsändringar ge myndigheterna ökade befogenheter inom tillsynslagen och djurskyddslagen. Det handlar bland annat om länsstyrelsernas möjligheter att utreda anmälningar enligt tillsynslagen, och att ge både länsstyrelserna och Polismyndigheten bättre möjligheter att agera skyndsamt när djur behöver omhändertas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA