Bild: Michael Erhardsson/Mostphotos

Naturvårdsverket sågar Trafikverkets plan

INFRASTRUKTUR2021-02-09

Naturvårdsverket kritiserar Trafikverkets inriktningsunderlag för trafikinfrastrukturen. Det behöver ta större hänsyn till Sveriges klimatmål, luftkvalitetsmål och övriga miljömål, anser Naturvårdsverket.

För att nå Sveriges beslutade klimatmål måste klimatfrågan genomsyra alla relevanta politikområden, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Det gör inte Trafikverkets inriktningsunderlag anser Naturvårdsverket och avstyrker förslaget i sitt remissvar. Utvecklingen av transportinfrastrukturen behöver tydligare bidra till att klimatmålen och övriga nationella miljökvalitetsmål kan nås, skriver myndigheten.

Planeringen av den framtida infrastrukturen behöver utgå från en kombination av åtgärder och styrmedel för att utveckla tillgängligheten samtidigt som klimat- och andra miljömål kan nås, skriver Naturvårdsverket. Det krävs ett minskat trafikarbete med energiintensiva trafikslag, en ökad andel förnybara drivmedel och mer energieffektiva fordon.

Trafikverkets basprognos är enligt remissvaret inte lämplig som grund för planeringen eftersom den bygger på en kraftig ökning av trafiken, vilket motverkar miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket anser inte heller att miljökvalitetsmålet om frisk luft beaktas i inriktningsunderlaget. Någon koppling mellan dubbdäck, vägslitage och partikelhalter görs till exempel inte, trots att detta har stor betydelse för den lokala luftkvaliteten.

Naturvårdsverket saknar dessutom analyser av effekten av olika inriktningar i planeringen av transportinfrastrukturen, och hur de påverkar möjligheten att nå mål kopplade till biologisk mångfald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA