Skarp kritik mot Ivos insamlingsmetod

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG2021-12-07

Sveriges kommuner och regioner, SKR, kritiserar den insamling och digitalisering av patientjournaler som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, genomför. Den leder till en enorm administrativ börda, skriver SKRs ordförande Anders Knape i en debattartikel.

Under sommaren och hösten 2021, när kommunerna arbetade för fullt med pandemin, begärde Ivo in 60 000 journaler från landets kommuner, skriver Anders Knape. Syftet var att myndigheten vill få tillgång till en bank av övergripande data.

”En mer datadriven tillsyn behöver inte vara fel i sig, men leder just nu till en enorm administrativ börda för kommunerna. Vi ser med oro också på hur Ivos nya arbets­sätt riskerar att försämra kvaliteten på den viktiga tillsynen”, skriver SKRs ordförande i sin debattartikel i Svenska Dagbladet.

Ivos omfattande insamling och digitalisering av data har också skapat interna motsättningar som bland annat lett till att myndighetens chefsjurist lämnat Ivo, och flera andra jurister och handläggare har också valt att sluta. Motsättningarna handlar om den pågående datainsamlingen är förenlig med gällande lagstiftning.

Nu ifrågasätter också SKR lagligheten i Ivos metoder. Kommunerna har inte känt sig trygga att informationen hanteras säkert när myndigheten tar emot den digitalt, skriver Anders Knape:

”Det är tveksamt om mängden uppgifter som Ivo nu samlar in är proportionerlig i förhållande till syftet. Det har också uppstått en osäkerhet kring om Ivo har möjlighet att hantera all denna känsliga data på ett säkert sätt.”

Anders Knape berättar om en enda kommun som ombads skicka in 767 journaler, motsvarande 230 000 A4-sidor till Ivo. En heltidsanställd handläggare ägnade 21 arbetsdagar åt att hantera begäran. SKR vädjat till Ivo att tänka om, men utan resultat.

”Men det måste, som vi ser det, också finnas rimliga proportioner i myndigheternas arbete. Det står i Ivos regerings­uppdrag att just insamling av data inte får öka kommunernas arbets­börda”, skriver Anders Knape.

SKR vill att Ivos och Social­styrelsens roller och uppdrag renodlas på ett sådant sätt att Ivos uppdrag blir att utöva tillsyn och identifiera brister medan Social­styrelsen ansvarar för att ge social­tjänsten kunskap och verktyg att jobba med förbättrings­arbetet. Det bör vara Socialstyrelsens uppgift att samla in person­nummer­baserad statistik.

SKR vill också minska socialtjänstens börda att lämna in uppgifter. Större mängder data innebär inte automatiskt att tillsynen och analysen blir mer kvalitativ och träffsäker, anser organisationen. 

”Data­insamling som innebär en enorm belastning på social­tjänstens medarbetare är inte acceptabel, särskilt inte i en tid när social­tjänsten är hårt belastad och förväntningarna på arbetet är höga”, skriver Anders Knape.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA