Bild: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Skärpt lagstiftning om tjänstefel utreds på nytt

TJÄNSTEFEL2024-02-06

En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel utvidgas till att omfatta även handlingar som inte är myndighetsutövning. Offentlig maktutövning måste medföra ansvar för felaktigt agerande, skriver regeringen i direktiven. Utredaren ska också se över lagstiftningen mot korruption.

Frågan om att utvidga det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel har relativt nyligen utretts. Utredningen lämnade sitt betänkande 2022 och konstaterade då att den nuvarande lagtexten inte medför några större tillämpningssvårigheter och att de principiella skäl som kan anföras för ett utvidgat tjänstefelsansvar inte väger upp riskerna med en utvidgning.

Nu vill regeringen återigen utreda frågan. Den nya utredaren får i uppdrag att ta ställning till om det straffrättsliga tjänstefelsansvaret bör utvidgas. Och oavsett om utredaren tycker att det är lämpligt eller ej ska utredningen lämna författningsförslag som innebär att ”tjänstefelsansvaret utvidgas till att omfatta även annat än åtgärder som vidtagits vid myndighetsutövning”.

I utredningsdirektiven skriver regeringen att allmänhetens berättigade krav på att offentlig verksamhet ska bedrivas på ett ansvarsfullt och korrekt sätt är ett tungt vägande skäl för ett skärpt tjänstefelsansvar. Regeringen anser att det är nödvändigt att det finns ett effektivt system för individuellt ansvarsutkrävande och att detta kan öka förtroendet för den offentliga verksamheten och stärka medborgarnas rättssäkerhet. 

Utredningen ska även se över den straffrättsliga lagstiftningen om korruption. Syftet är enligt direktiven att säkerställa att lagstiftningen är effektiv, ändamålsenlig och anpassad till Sveriges internationella åtaganden.

”Korruption i alla dess former utgör ett allvarligt hot mot vår liberala demokrati. Det är något som den här regeringen arbetar för att motverka på bred front, och nu tar vi nästa steg. Med effektivare straffrättsliga verktyg mot korruption och ett utökat straffansvar för tjänstefel kan vi stärka förtroendet för offentlig verksamhet, förbättra rättssäkerheten och stärka tjänstemännens ställning mot otillbörliga påtryckningar”, kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer, M, utredningsdirektiven i ett pressmeddelande.

Bakom utredningens direktiv om straffrättsliga åtgärder mot tjänstefel ligger en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast 25 juli 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA