Statskontoret kritiskt till styrningen av Folkhälsomyndigheten

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN2024-06-03

Regeringens styrning av Folkhälsomyndigheten försvårar myndighetens långsiktiga arbete, anser Statskontoret efter en myndighetsanalys. Enligt rapporten behöver resursanvändning och verksamhet hållas samman bättre.

Folkhälsomyndigheten bildades 2014 genom en sammanslagning av Folkhälsoinstitutet och Statens smittskyddsinstitut. Statskontoret konstaterar att bildandet av myndigheten har lett till en ändamålsenlig organisation för folkhälsoarbetet och stärkt det nationella smittskyddet. Enligt analysen fullgör Folkhälsomyndigheten i huvudsak sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som det finns utrymme för förbättringar av samverkan med och stöd till myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer.

Statskontoret rekommenderar regeringen att lägga om Folkhälsomyndighetens finansiering så att en ökad del kommer i form av förvaltningsanslag och en mindre andel från riktade uppdrag. Det skulle göra det lättare för myndigheten att prioritera i verksamheten, enligt Statskontoret.

Folkhälsomyndigheten står enligt analysen inför en ekonomisk utmaning när verksamheten ska anpassas till ett nytt normalläge efter pandemin. Myndigheten behöver styra både hur den använder sina resurser och själva verksamheten mer sammanhållet. Det behövs tydligare ramar för uppföljning och en utveckling av såväl resultatredovisning som budgetunderlag, skriver Statskontoret.

Statskontoret anser att Folkhälsomyndigheten fortsatt bör vara en enrådighetsmyndighet, men menar att den interna ledningen och styrningen i myndigheten behöver förbättras i flera avseenden.

Enligt Statskontoret styr myndighetens chefer på olika sätt. Alla chefer tar till exempel inte lika stort ansvar för att återkoppla till medarbetarna i deras arbete. Cheferna behöver därför få bättre stöd i hur de ska utöva sitt ledarskap, skriver Statskontoret i analysen. Myndigheten behöver enligt Statskontoret också arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning.

Statskontoret föreslår också att regeringen ska ändra i Folkhälsomyndighetens instruktion. I stället för att fastslå att myndighetens verksamhet ska stå på vetenskaplig grund bör den peka på att myndigheten ska bidra till att folkhälsoarbetet på nationell, regional och lokal nivå bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, anser Statskontoret. En sådan förskjutning i perspektiv skulle enligt analysen underlätta för myndigheten när den ska prioritera att ge stöd till metodutveckling då kunskapsläget är oklart.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA