Delpensionen tillbaka

PÅ JOBBET: DINA RÄTTIGHETER2003-11-24

Jobba halvtid – med 80 procents lön. Från år 2003 får statsanställda inom Arbetsgivarverkets område möjlighet att ta delpension från 61 års ålder. Här är förutsättningarna.


Tidigare hade alla anställda rätt att enligt lag ta delpension men den rätten upphörde 2001.

Från nästa år finns en annan möjlighet för dem som arbetar på statliga myndigheter, affärsverk och vid försäkringskassorna. I våras slöt nämligen parterna på det statliga området – Offentliganställdas förhandlingsråd, där ST ingår, och Arbetsgivarverket – ett särskilt avtal om delpension.

Med det vill man uppnå att fler ska stanna kvar längre i arbetslivet, eftersom den faktiska pensionsåldern idag är runt 61 år. Ytterligare en orsak är de stora pensionsavgångarna runt 2010, vilket kan ge bland annat staten problem med kompetensförsörjningen. Då lämnar som bekant de stora årskullarna från 1940-talet arbetslivet.
En annan förhoppning är att också sjuktalen ska sluta öka bland de äldre anställda, om de får kortare arbetstid.

Vilka omfattas av avtalet?
Alla anställda på statliga myndigheter som hör till det statliga (Arbetsgivarverkets) avtalsområdet. Till skillnad från den nya avtalspensionen gäller delpensionen även dem som är födda före 1943.

Vad krävs för att få delpension?
Du kan tidigast få det från den månad då du fyller 61 år och du måste ha arbetat i tio år hos arbetsgivare som har kollektivavtalad pension.

Hur länge kan jag få delpension?
Till och med månaden innan du fyller 65 år. Väljer du att arbeta längre – enligt lag har du rätt att arbeta till 67 år – kan du inte få delpension. Efter 65 år får du bara ut lön för den tid du arbetar. Om du arbetar till exempel halvtid så får du alltså halv lön.

Hur mycket delpension kan jag ta?
Du måste arbeta minst 50 procent av heltidstjänstgöring och ta delpension med resten, det vill säga pensioneringsgraden 50 procent.

Då får du ut 80 procent av en heltidslön. Givetvis kan du arbeta mer än halvtid, till exempel 70 procent och ta delpension de resterande 30 procenten.

Får jag förvärvsarbeta när jag har delpension?
Nej, grundregeln är att du inte får förvärvsarbeta under den tiden, men i vissa fall kan du komma överens med din arbetsgivare om annat.

Hur påverkas min allmänna pension?
Delpensionen är inte pensionsgrundande inkomst. När du får delpension minskar därför inbetalningarna till det allmänna pensionssystemet (inkomstpension och premiepension) i samma grad som omfattningen av din delpension.

Går du till exempel ner i halvtid betalar arbetsgivaren endast in för den tid du arbetar, det vill säga halv pensionsavgift.

Om du tillhör dem som idag fyller 61 år får du större delen av din pension enligt det gamla ATP-systemet och den allmänna pensionen påverkas därför marginellt.

Men i samma mån som ATP-andelen minskar för yngre årskullar kommer påverkan att bli större. Hur mycket beror på det antal år du har i arbetslivet, lönens storlek och givetvis delpensionens storlek.

En framtida pensionär, som tar delpension vid 61 år och vid 65 har förvärvsarbetat i 45 år, kommer enligt beräkning från ST att ha en pension som är högst 2/45 (4,4) procent mindre jämfört med om han/hon arbetat heltid. Detta ska man kunna kompensera genom att arbeta fler år på deltid efter fyllda 65, är det tänkt.

…och om min lön är högre än vad som ger allmän pension?
Den del som ligger över 7,5 basbelopp (för närvarande 24 250 kronor per månad) är gräns för vad som kan ge pension i det allmänna pensionssystemet. Därför påverkas inte den lönedelen.

Är din lön till exempel motsvarande två gånger 7,5   basbelopp påverkas den allmänna pensionen inte alls. Tjänar du mindre än två men mer än ett basbelopp kan du välja den pensioneringsgrad som inte påverkar den allmänna pensionen.

Hur påverkas avtalspensionen?
Den påverkas inte alls. Arbetsgivaren betalar in samma avgift som på den ”gamla” heltidslönen.

Vem avgör om jag får delpension?
Du har ingen absolut rätt att få delpension utan en möjlighet. Arbetsgivaren avgör om verksamheten medger det och de ekonomiska förutsättningarna. Varje beslut om delpension ska tas först sedan varje enskilt fall prövats.

Vilken syn har ST?
Enligt ST ska arbetsgivaren löpande informera de lokala fackliga organisationerna om hur besluten om delpension fattas.

ST understryker också att myndigheten ska ha en positiv grundsyn på möjligheten till delpension och att varje begäran om delpension ska prövas individuellt. Det strider till exempel mot avtalets intentioner, om arbetsgivaren i förväg fattar ett generellt beslut om att en framställan inte kan prövas av ekonomiska skäl.

Det sistnämnda framhåller också Arbetsgivarverket i sina kommentarer till avtalet. Där hänvisas även till parternas gemensamma rekommendation, att arbetsgivaren ”i största möjliga utsträckning” ska tillmötesgå arbetstagarens önskemål.

Arbetsgivaren kan utarbeta generella riktlinjer men alltså inte fatta ett generellt beslut om att neka de anställda delpension.
Under 2003 kan det bli extra många ansökningar, därför att fyra årskullar samtidigt har möjlighet att begära delpension.

Vem betalar delpensionen?
Varje myndighet. I vissa fall kan pengar från Trygghetsstiftelsen användas. Det kräver att en överenskommelse finns med facket om att delpensionering ingår i ett aktivt omställningsarbete.

Lokala regler

Lokalt kan olika möjligheter till delpension finnas. Inom till exempel Posten finns ett ensidigt arbetsgivarbeslut (alltså inte ett avtal) om följande: Vid övertalighet eller risk för sådan har den anställde möjlighet att få delpension från 60 års ålder. En förutsättning är att medarbetaren inte behöver ersättas genom nyrekrytering på den del som delpensionen utgör.

Önskan om delpension tar man upp med sin chef, som gör en framställan till Postens centrala förhandlingsenhet. Dessförinnan diskuteras frågan i samverkansgruppen, där facket informeras. Om någon får nej kan parterna diskutera frågan. Enligt ST-Post har hittills 89 personer fått delpension beviljad.

För Riksskatteverkets område finns ett avtal, 61+, som ger tillsvidareanställda möjlighet att minska arbetstiden. I korthet innebär det, att den som fyllt 61 år och avstår från tio semesterdagar kan minska arbetstiden med 20 procent och ändå få ut full lön.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA