Julgåvor med lång räckvidd

PÅ JOBBET: SOLIDARITET2003-12-16
Många har det svårt både inom och utom Sverige. Här är några tips till dig som vill spendera julklappspengar utanför den egna familjen.
Svenska Amnestyfonden

En politiskt och religiöst obunden stiftelse som ansvarar för svenska Amnestys biståndsverksamhet. Syftet är att bistå personer som utsatts för övergrepp och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Pengarna går till tortyrrehabilitering, flykt till säker plats, rättshjälp, självhjälpsprojekt, till medicin, kläder med mera.

• Postgiro: 900070-4

Bankgiro 900-0704

Info: www.amnesty.se

Svenska Unicef

FNs barnfond, Unicef, bildades 1946 och en av dess 37 nationalkommittéer är Svenska Unicef. Det är en ideell förening med 38 medlemsorganisationer. Uppgiften är att samla in pengar till Unicefs internationella verksamhet. Pengarna går bland annat till flickors hjälp till utbildning, barns tidiga utveckling, vaccinationer, barn i speciellt behov av skydd, hiv/aids.

• Postgiro: 902001-7

Info: www.unicef.se

Läkare utan gränser

Organisationen startade i Paris 1971 och ger humanitär medicinsk katastrofhjälp till offer för väpnade konflikter, epidemier och katastrofer. Även befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk isolering får hjälp. Varje år reser cirka 3400 läkare, sjuksköterskor, vatten- och sanitetsexperter med flera som volontärer till projekt i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Europa.

• Postgiro 900603-2

Bankgiro 900-6032

Info: www.lakareutangranser.org

Rädda Barnen

Rädda Barnen arbetar för att barn ska få hjälp och stöd i utsatta situationer – i krig, när de är på flykt, om de är funktionshindrade, utnyttjade, mobbade eller övergivna. Det gäller barn både i Sverige och andra delar av världen. Gemensamt är att deras rättigheter har kränkts.

• Postgiro 902003-3

• Bankgiro 902-0033

• Info: www.rb.se

Röda Korset

Ursprunget är Internationella rödakorskommittén som grundades av schweizaren Henri Dunant 1863. Syftet var att skydda och hjälpa offren i väpnade konflikter. Idag är Röda Korset en världsomspännande organisation – i muslimska länder är symbolen en röd halvmåne – som arbetar för att förhindra och lindra människors lidande, där det än uppstår och vem som än drabbas.

• Postgiro 900800-4

• Gåvotelefon 020-213213

• Info: www.redcross.se

Lutherhjälpen

Är en del av svenska kyrkan. Arbetet bygger på det "ekristna uppdraget att förvalta skapelsen, bekämpa orättvisor och hävda alla människors lika värde"e. Människor får stöd oavsett vilken tro de har. Lutherhjälpen samarbetar med kyrkor och organisationer i ett 60-tal länder och lämnar hjälp åt behövande – i slumområden, vid katastrofer och liknande.

• Postgiro 900256-9

• Info www.svenskakyrkan.se/ lutherhjalpen

Svenska Afghanistanhjälpen

Svenska Afghanistankommittén (SAK) bildades 1980 i protest mot dåvarande Sovjetunionens invasion av landet året innan. Syftet var att väcka opinion och informera om det svåra läget i Afghanistan. Idag finansieras SAKs verksamhet via anslag från Sida, EU och olika FN-organ plus egna insamlade medel. SAK bedriver sin verksamhet på landsbygden i form av utbildningsprogram för barn, hälsoprogram, vaccinationskampanjer, driver ortopedverkstäder och handikapphjälp, bygger dricksvattenbrunnar med mera.

• Postgiro 900780-8

• Bankgiro 900-7808

• Info: www.sak.a.se

Diakonia

Är ett gemensamt biståndsorgan för sex svenska trossamfund inom frikyrkorörelsen. Diakonia deltar i partnerskap med 450 organisationer i 32 länder. För närvarande arbetar man till exempel inom kampanjen Världens Barn för Burkina Faso i Västafrika. Stöd lämnas också till organisationer som till exempel arbetar med juridisk rådgivning till fattiga utan rättshjälp, bekämpar våldet mot kvinnor och påverkar lagstiftning som diskriminerar kvinnor.

• Postgiro 903304-4

• Info: www.diakonia.se

Frälsningsarmén

Startade i London 1865 av William Booth. Idag är det ett internationellt kristet trossamfund som finns i 107 länder och arbetar för dem som har det svårt i samhället – missbrukare, hemlösa, handikappade med flera. Frälsningsarmén driver härbärgen, akut- och behandlingshem för barn, sommargårdar och mycket annat.

• Postgiro 900480-5

• Bankgiro 900-4805

• Info: www.fralsningsarmen.se

Stockholms Stadsmission

Gör insatser utifrån en kristen människosyn bland samhällets utsatta. Stadsmissionen är en frivilligorganisation som finns i Stockholm, där hjälpverksamhet bedrivs bland hemlösa, missbrukare och andra behövande.

• Postgiro 900351-8

• Bankgiro 900-3518

• Info: www.stadsmissionen.se

Sedan 1972 finns Stadsmissionen i Linköping som arbetar på liknande sätt.

• Postgiro 900878-0

• Info: www.linkoping.

• Info: www.stadsmissionen.se

ST-projekt i Columbia och Västafrika

Kvinnoinitiativet för fred startade hösten 2001. Bakgrunden är den kvinnokonferens som ST och Sida anordnade samma år i samarbete med Kollegiet för utvecklingsstudier vid Uppsala universitet och den colombianska centralorganisationen CUT.

ST bidrar med kunskap kring organisering, demokratisering och folkrörelsearbete, fungerar som rådgivare för att få fram metoder och strategier med mera.

Målsättningen är att främja kvinnornas möjligheter att agera politiskt.

Projekten i Mali, Tchad, Niger, Burkina Faso, Guinea och Togo startade 1997/98 och pågår till 2004. I samarbete med Iska (Internationalen för offentliganställda) och STs systerförbund i Västafrika stöds kvinnokommittéers och andra organisationers arbete med att bygga upp demokratiska och jämställda fackföreningar. Projektets syfte är också att få in fler kvinnor på valbar plats i fackförbunden och bidra till att öka medvetenheten om hiv/aids.

• STs postgiro: 1144-5

• STs bankgiro: 365-6071

• (märk talongen med "Colombia" • eller "Västafrika")

• Info: Karin Ström, STs centrala • kansli, tel 08-790 51 00.

TCOs solidaritetsfond

Fonden bildades 1976 och bygger på frivilliga bidrag från medlemmar inom TCOs medlemsförbund. Hittills har mer än 10 miljoner kronor lämnats till fackliga organisationer runt om i världen.

I år har TCO-styrelsen beslutat att bland annat stödja facket i Afrika i arbetet mot hiv/aids, ett fackligt ungdomsprojekt i Paraguay och arbetsrättsprojekt i Baltikum.

• Postgiro 901977-9

• Bankgiro 901-9779

• Info: www.tco.se

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.