Annons:

Riksrevisionen

Ämne:Riksrevisionen
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Riksrevisionen. Du kan även följa vad Publikt skriver om Riksrevisionen genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
HögskolanNyhetI en granskningsrapport uppmanar Riksrevisionen regeringen att skapa bättre samordning mellan Universitets- och högskolerådet, UHR, och Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
SjukskrivningarNyhetRiksrevisionen söker svaret på varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och ska undersöka om män och kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen. I dag vet vi väldigt lite om vårdgivarnas roll, kommenterar Pathric Hägglund, projektledare på Riksrevisionen.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen säger upp flera avtal med leverantörer av tjänsten "stöd och matchning" på grund av för dåliga resultat. Samtidigt inleder Riksrevisionen en granskning av hur myndigheten lever upp till matchningsuppdraget.
SocialförsäkringarNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med fördelningspolitiskt stöd till utsatta grupper. Utgångspunkten är att myndigheternas information är otillräcklig.
RevisionNyhetRiksrevisionens granskningar det kommande året kommer att inriktas på fyra riskområden, bland annat organisering och ansvar samt bemanning och kompetens, enligt myndighetens granskningsplan för 2019.
StatsförvaltningNyhetRegeringen håller inte med om den kritik Riksrevisionen riktat mot brister i styrningen av affärsverken. Därför tänker regeringen inte heller vidta några åtgärder, enligt en skrivelse till riksdagen.
StatsförvaltningNyhetStatliga myndigheters inköp av konsulttjänster har stora brister, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det gäller till exempel redovisning, samordning, behovsanalyser och uppföljning.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheterna skulle kunna jobba mer effektivt och deras respektive regler kring otillåtna bisysslor är för otydliga. Det är några exempel på vad staten kan bli bättre på i framtiden som Riksrevisionen tar upp i sin årsrapport.
krishanteringNyhetDet finns oklarheter kring vilka myndigheter som ska göra vad i händelse av en krissituation, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.
a-kassanNyhetNu ska också Riksrevisionen granska hur a-kassorna och Arbetsförmedlingen arbetar för att se till att tillämpningen ska bli likvärdig. Tidigare rapporter från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen tyder på stora variationer i bedömningen.
RiksrevisionenNyhetFinanspolitikens avvägning i förhållande till konjunkturen och kommunernas behov av statsbidrag behöver bli tydligare i regeringens ekonomiska propositioner och statens årsredovisning, anser Riksrevisionen.
SkatteverketNyhetRiksrevisionen påtalar brister i Skatteverkets arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen. Det ökar bland annat risken för olika typer av välfärdsbrott, enligt Riksrevisionens rapport.
UpphandlingNyhetRiksrevisionen ska granska de statliga myndigheternas inköp av konsulttjänster. Syftet är att se om statens inköp av konsulttjänster präglas av god hushållning och effektivt resursutnyttjande.
LÖNERNyhetDe tre myndighetschefer som utsetts till nya riksrevisorer har alla höjt sin lön kraftigt. Bäst blev utfallet för Ingvar Mattson, som nu har 47 procent högre lön än när han var chef för Statskontoret.
SjöfartsverketNyhetOanmälda bisysslor, stora betalningar till bolag där personal är involverad och känsliga direktupphandlingar utan skriftligt avtal. Riksrevisionens granskning av Sjöfartsverket visar på flera brister.
Prenumerera på