Annons:
Debatt: Försäkringskassan
Debatt
0 kommentarerTyck till!

U-sväng om distansarbete drabbar anställda

På Försäkringskassan har inställningen till att medarbetarna jobbar på distans blivit mer restriktiv. Myndigheten borde avstå från att detaljstyra de anställdas arbete och börja se distansarbete som en naturlig del av det aktivitetsbaserade arbetet, skriver Christer Järild, kommunikatör på myndigheten.

När digital teknik och flexibla arbetsformer blir vanligare i arbetslivet väljer Försäkringskassan att göra en u-sväng. Medarbetarnas möjligheter att arbeta på distans har begränsats med riktlinjer, avtal och strikta budskap, vilket fått negativa konsekvenser för många medarbetare.

Försäkringskassan måste lyfta blicken och låta distansarbete bli en del av det aktivitetsbaserade arbetssättet. Ytterst handlar det om tillit till medarbetarna.

För drygt ett år sedan var jag tjänstledig från Försäkringskassan för att arbeta på en annan myndighet. Där pratade jag mig ofta varm om Försäkringskassans arbete med ny teknik och satsning på aktivitetsbaserade arbetsformer. Som kommunikatör på myndigheten sedan många år har jag sett utvecklingen på nära håll: Flexibla arbetsformer där leverans är viktigare än var och när man arbetar och större möjlighet att kombinera arbete och fritid. Och framför allt en tro på att medarbetarna kan planera sitt arbete självständigt.

Därför var det rätt omtumlande att komma tillbaka och märka att det nu fanns en helt annan syn på distansarbete, förmedlat genom strama budskap och administrativa pålagor i form av riktlinjer och avtal.

Tilläggas bör att det aldrig har varit helt fritt att välja hur mycket och när man arbetar på distans. För att få distansarbeta mer än två dagar har det krävts särskilda skäl och ett godkänt avtal. Men nu ska Försäkringskassans samtliga 14 000 medarbetare utöver det skriva ett avtal med sin närmaste chef. I avtalet ska man fylla i exakt var man ska arbeta och vilka arbetsuppgifter man ska utföra. Det gäller även dem som distansarbetar sporadiskt och dem som överhuvudtaget inte gör det. Alla ska skriva på!

På Försäkringskassans diskussionsforum har flera medarbetare vittnat om godtyckligheten i avtalen. Några tillåts att jobba på distans, andra inte. Detta bekräftas av de synpunkter som kommit in till ST från medlemmar ute i landet.

Särskilt oroväckande är att medarbetare med funktionsnedsättningar upplever att deras arbetsmiljö försämrats och att de korta sjukskrivningarna ökat. Jag har själv varit i kontakt med några som berättat hur mycket en eller två dagars hemarbete i veckan betytt, både för deras prestation och deras välmående.

Utvecklingen sker samtidigt som Försäkringskassan etablerar allt fler aktivitetsbaserade kontor. Kontoren är inte planerade för att alla ska vara på plats samtidigt, vilket har lett till att det blivit överfullt på vissa orter. Många vittnar om försämrad arbetsmiljö och att man känner sig mer eller mindre föst tillbaka till kontoret.

Varför har man då infört de nya riktlinjerna? En orsak är att det kommit kritik från chefer ute i landet om missbruk och överutnyttjande av distansarbete. Något som man nu alltså löst med vad många upplever som en kollektiv bestraffning. Jag har frågat Försäkringskassans HR-ledning om det finns något underlag som visar på omfattningen av distansarbetet och vilken eventuell negativ inverkan det skulle ha på verksamheten. Svaret jag fått är att det inte finns något sådant underlag.

Jag ser de nya riktlinjerna som ett arv från ett tidigare ledarskap som premierade detaljstyrning och kontroll. Och som nu resulterar i en ökad mängd policyer, riktlinjer och administrativa styrdokument som ska reglera vår arbetsvardag. Kanske handlar det också om ett ökande gap mellan högsta ledning och medarbetarna. Att det finns sådana tendenser kan utläsas av en ny forskningsrapport från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet där Försäkringskassan beskrivs som en managementbyråkrati.

Jag tror att Försäkringskassan måste lyfta blicken och se distansarbete som en naturlig del av det aktivitetsbaserade arbetet. Det kan inte särskiljas från det aktivitetsbaserade kontoret på det sätt man gör i dag. 

I ett större perspektiv och på längre sikt handlar det om att förändra synen på arbetstid. Det är möjligt att Försäkringskassan inte ska ta täten i det arbetet. Men vi ska inte heller kliva 50 år tillbaka i tiden och ställa oss sist i kön.

 

Christer Järild

Kommunikatör på Försäkringskassan – som gillar att vara på sitt aktivitetsbaserade kontor på Telefonplan

 

Läs också HR-direktör Anders Liifs replik på debattartikeln.

Bli den första att tycka till!
SekretessNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.