Medlemmarnas engagemang ger ST inflytande

LEDARE2016-06-14
STs kongress har fattat beslut i många viktiga frågor. Men för att förbundet ska bli framgångsrikt krävs att många engagerar sig i arbetet med att få gehör för åsikterna och nå målen.

För att kunna göra avtryck på arbetsplatserna och i samhällsdebatten behöver en facklig organisation tydliga värderingar och ståndpunkter med brett stöd. Det är en styrka för ST att förbundets kongress 24–26 maj i stor enighet kunde anta en sammanhållen plattform som lyfter fram många frågor av stor betydelse för medlemmarna och gör klart vad förbundet vill.

Kärnan i STs politik är att det som vi äger, finansierar och orga­niserar gemensamt behöver styras på ett effektivt, trans­parent och rättssäkert sätt och få tillräckliga resurser för att kunna möta medborgarnas behov och framtidens utmaningar. Då kan den statliga sektorn bidra till att värna demokrati och trygghet.

Om statsförvaltningen ska kunna stärkas och utvecklas måste de anställdas kompetens tas till vara. När statsminister Stefan Löfven gästade ST-kongressen gjorde han klart att han och regeringen delar STs kritik mot de styrmodeller som brukar kallas New public management, NPM. Marknadsmodeller med fokus på mätbara resultat har ofta lett till sämre arbetsmiljö och kvalitet i verksamheten. Därför är det positivt att styrningen av staten nu omprövas, med målet att medarbetarna ska ges utrymme att använda sin kunskap och erfarenhet.

Men för att uppnå effektivitet och rättssäkerhet krävs också öppenhet och transparens. STs kongress slog fast angelägna krav på att offentlighetsprincipen ska utvidgas och att meddelarskyddet ska omfatta även dem som arbetar i statliga bolag eller med upphandlade tjänster som finansieras med skattemedel.

En annan viktig fråga som ST länge drivit är att arbetsmiljön måste bli bättre. Det krävs åtgärder mot stress och växande övertid liksom mot hot och våld på arbetsplatserna. Även ledarskapet har betydelse för arbetsmiljön – chefer behöver bra förutsättningar för att kunna att göra sitt jobb. ST vill också se åtgärder för ett jämställt och inkluderande arbetsliv, exempelvis skarpare verktyg mot orättvisa löneskillnader och insatser för att bekämpa diskriminering.

Kongressen har även förtydligat förbundets åsikter om den nationella infrastrukturen, som sysselsätter många ST-medlemmar. STs uppfattning är att naturliga monopol bör ägas gemensamt och i första hand förvaltas i myndighetsform. Förbundet tar också ställning för ökade investeringar i infrastruktur.

Vid sidan av de politiska ståndpunkterna fastslog kongressen mål för STs egen verksamhet. En viktig punkt är att medlemmar ska uppleva att de får det stöd de behöver vid löne­förhandlingar. Och för att öka den fackliga styrkan har ambitions­nivån satts högt vad gäller förbundets medlemstillväxt.

Men även om en kongress beslutar om åsikter och mål är det en sak för hela organisationen att tillsammans jobba för dem. Ju fler som sluter upp och bidrar desto större är chansen till framgång. Med ett brett engagemang bland medlemmarna för de frågor som förbundet arbetar med har ST möjlighet att få stort inflytande på arbetsplatserna och i samhällsdebatten.


Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.