Bristande insyn i Tillväxtverkets beslut om korttidsarbete

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN2021-12-13
Allmänhetens möjlighet till insyn i Tillväxtverkets beslut om korttidsarbete har inskränkts på ett oproportionerligt sätt under pandemin, fastslås i en departementspromemoria från justitiedepartementet. Utredarens bedömning är att flera myndigheter under pandemin inte alltid klarat kravet på att skyndsamt lämna ut allmänna handlingar.

Regeringens utredare har bland annat haft i uppdrag att kart­lägga hur framställningar om att ta del av allmänna hand­lingar med upp­gifter om pan­demin och arbetet mot den har hanterats av det all­männa. 

”Handläggningen av begäran om allmänna handlingar har i ett inte obetydligt antal fall dröjt på ett sätt som inte är förenligt med det krav på skyndsamhet som anges i grundlag.”, skriver utredaren Peder Liljeqvist i sin promemoria.

Generellt sett kan det härledas till faktiska förhållanden kopplade till pandemin så som minskad bemanning, ökat arbete på distans och en drastiskt ökad inströmning av ärenden till myndigheterna. Men i vissa fall har uppgifter belagts med sekretess i en utsträckning som lagen inte avser, enligt utredningen.

Bland annat slår utredaren fast att tillgången till handlingar från Tillväxtverket som rör beslut om stöd vid korttidsarbete har inskränkts på ett oproportionerligt sätt. Bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen har tolkats som att det råder absolut sekretess på uppgifter stöd för korttidsarbete på grund av att det skulle kunna skada den enskilda arbetsgivaren, skriver Peder Liljeqvist.

1 augusti 2021 infördes dock en ändring i lagen som innebär att sekretessen inte gäller beslut om stöd för korttidsarbete.

”Även om ändringen potentiellt möjliggör en insyn i efterhand har möjligheten att granska ärendena löpande, då de kan antas vara av stort intresse, inskränkts.”, står det i promemorian.

Utredningen bygger delvis på en kartläggning av de prövningar som gjorts kring offentlighet och sekretess av landets kammarrätter, och ärenden som avgjorts av Justitiekanslern, JK, och Justitieombudsmannen, JO. Utredaren har också intervjuat journalister om deras erfarenhet av hur offentligheten påverkats under pandemin.

Utredarens sammantagna bedömning är att det under covid-19-pandemin förekommit fall där kravet på att skyndsamt lämna ut en allmän handling har åsidosatts. Men bristerna har inte inskränkt möjligheterna till insyn i myndigheternas arbete på ett påtagligt negativt sätt, enligt promemorian.

Utredningen har inte haft i uppdrag att lämna förslag på förändringar av gällande lagstiftning. Men utifrån den genomförda kartläggningen och analysen lämnar utredningen vissa rekommendationer som skulle kunna bidra till en ökad öppenhet inom den offentliga förvaltningen, och därmed ett ökat förtroende från såväl mediers som allmänhetens sida.

”Erfarenheterna från pandemin visar enligt vår mening på ett behov av att i arbetet med att planera inför en fredstida krissituation även särskilt beakta behovet av information som tillhandahålls efter en begäran från enskild med åberopande av offentlighetsprincipen. Med hänsyn till detta bör det enligt vår mening finnas en tydlig plan för hur en myndighet ska organisera verksamheten i en krissituation för att kunna upprätthålla de krav som följer av offentlighetsprincipen”, skriver utredaren Peder Liljeqvist.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.