Insatserna mot barns brottslighet får kritik

BROTTSLIGHET2024-05-23

Statens samlade insatser för att motverka grov brottslighet bland barn är inte tillräckligt effektiva, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Problemen beror enligt rapporten delvis på otydlig nationell styrning.

Riksrevisionens granskning har omfattat regeringen, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Statens institutionsstyrelse och Kriminalvården. Myndigheternas samverkan med kommunernas socialtjänster har också granskats.

Enligt en text på Riksrevisionens sajt visar granskningen bland annat att nio av tio barn som blivit registrerade för grova brott misstänks för nya brott inom 3,5 år. Mindre än en av tio av dessa barn lyckas skaffa sig grundläggande högskolebehörighet.

Riksrevisionen drar slutsatsen att statens samlade insatser för att bryta grov kriminalitet hos barn inte är tillräckligt effektiva.

Enligt rapporten är den nationella styrningen på området svag och otydlig. Riksrevisionen pekar på att det behövs kunskapsuppbyggande stöd och vägledningar från nationell nivå för att knyta samman olika aktörers insatser.

”Svag nationell styrning har tvingat fram olika lokala lösningar. Det är resurskrävande, ineffektivt och försvårar det gemensamma arbetet”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg granskningens resultat på Riksrevisionens sajt.

Riksrevisionen anser att regeringen behöver se till att alla delar i systemet fungerar. Tillgången till trygga placeringar och kvalitetssäkrade behandlingar vid HVB-hem och inom Statens institutionsstyrelse måste bli bättre och de berörda myndigheterna utveckla sitt arbete.

”Om aktörerna ska kunna bryta det brottsliga beteendet bland barn behöver de agera mer proaktivt och likvärdigt över hela landet. Men då måste de först utveckla strukturerna och verktygen för sitt gemensamma arbete”, betonar Helena Fröberg, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda en nationell samordning av placering av barn utifrån hot, risker och vårdbehov. Regeringen bör enligt myndighetens rekommendationer också uppdra åt Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Statens institutionsstyrelse och Kriminalvården att ta fram en gemensam tvärsektoriell distansutbildning om roller, ansvar och behov.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA