Bild: Pernille Tofte

JO kritiserar Mariefredsanstalten

KRIMINALVÅRDEN2023-02-15

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården för brister i samband med att samtliga intagna vid en av avdelningarna på Mariefredsanstalten placerades i avskildhet på grund av misstanke om misskötsamhet.

En av de intagna vid anstalten i Mariefred anmälde Kriminalvården till JO och uppgav i sin anmälan att personalen varit otrevlig och isolerat intagna i bestraffningssyfte. Enligt anmälaren får intagna bara hållas avskilda om det är absolut nödvändigt för att syftet med utredningen inte ska äventyras, men i det aktuella fallet fanns ingen specifik händelse som skulle utredas. De intagna hade enligt anmälan placerats i avskildhet för att personalen tröttnat på att diskutera med de intagna.

JO har tagit del av den utredning som gjordes vid anstalten och kritiserar nu anstalten för brister såväl i redogörelsen för den misstänkta misskötsamheten som i själva avskildhetsbeslutet. Enligt JO framgår det inte av redogörelsen vilka omständigheter som låg till grund för misstanken och inte heller någon individuell bedömning när det gäller anmälarens delaktighet.

”En avskildhetsplacering är från humanitär synpunkt en mycket ingripande åtgärd. Det är därför särskilt viktigt med tydlig och korrekt dokumentation. Från rättssäkerhetssynpunkt är det centralt att den intagne kan förstå anledningen till avskildhetsplaceringen. I annat fall saknar han eller hon möjlighet att på ett effektivt sätt kunna begära omprövning av beslutet och senare överklaga det”, skriver JO Katarina Påhlsson i beslutet.

Enligt JOs beslut uppfyller inte redogörelsen grundlagens krav på saklighet och opartiskhet. Det framgår inte heller av avskildhetsbeslutet vilka närmare omständigheter som låg till grund för åtgärden.

”Den bristfälliga beslutsmotiveringen gör att jag inte kan bedöma om placeringen hade stöd i lagstiftningen. Anstalten förtjänar därför kritik även för utformningen av beslutet”, skriver Katarina Påhlsson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.