JO kritiserar Migrationsverket för bristande saklighet

MIGRATIONSVERKET2023-03-08

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten inte följt regeringsformens krav på saklighet i samband med två ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd.

I en anmälan till JO i april 2021 klagade en advokat på Migrationsverket och en beslutsfattare där. Enligt anmälan hade beslutsfattaren inte förhållit sig objektiv och saklig i ärenden där han varit ombud och kommit med grundlösa påståenden om advokaten. De saker som beslutsfattaren lyft fram om advokaten saknade enligt denne helt relevans för de sökandes ärenden.

JOs utredning visar att Migrationsverket i samband med att myndigheten avslog de två aktuella ansökningarna om uppehålls- och arbetstillstånd lyfte fram omständigheter som gällde sökandenas ombud. Varken ombudet eller de sökande fick möjlighet att yttra sig över omständigheterna.

I sitt beslut konstaterar JO att regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet innebär att några ovidkommande hänsyn inte får tas och att ett ställningstagande inte får grundas på ett underlag som inte är tillräckligt hållfast:

”Omständigheter som är hänförliga endast till ombudet är i de allra flesta fall ovidkommande för sakfrågan. Om en myndighet i ett undantagsfall ändå anser att sådana omständigheter kan vara av betydelse ska parten och ombudet underrättas om detta och ges en möjlighet att yttra sig”, skriver JO Per Lennerbrant i beslutet.

Enligt JO kan bägge de aktuella besluten sägas insinuera att advokaten medverkar till att regler om arbetskraftsinvandring för tredjelandsmedborgare kringgås, och det ena beslutet innehåller dessutom något som kan tolkas som en mer eller mindre direkt anklagelse om detta.

I det här fallet kommunicerades inte Migrationsverkets anklagelser på ett godtagbart sätt, enligt JO, och bristen blev desto större eftersom uppgifterna tycks ha påverkat utgången i ärendena. Saken kan också ha medfört konsekvenser för ombudets möjligheter att verka som advokat, konstaterar JO.

”Min samlade bedömning är att bristerna i Migrationsverkets handläggning medförde att besluten i dessa delar inte vilade på ett tillräckligt hållfast underlag och att regeringsformens krav på saklighet inte iakttagits. Jag ser allvarligt på detta och Migrationsverket förtjänar kritik för handläggningen”, skriver JO.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA