JO säger nej till förslaget att förbjuda rasistiska organisationer

RÄTTSPOLITIK2021-09-09
I ett remissvar dömer Justitieombudsmannen, JO, ut förslaget att införa ett förbud mot organiserad rasism. En tung invändning är att den föreslagna lagtexten är svår att förena med de grundlagsstadgade fri- och rättigheterna.

Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer vill införa ett förbud mot deltagande i rasistiska organisationer. Kommittén gör bedömningen att det finns klara indikationer på att den organiserade rasistiska förföljelsebrottsligheten har ökat i omfattning.

Katarina Påhlsson
Katarina Påhlsson

I sitt yttrande understryker JO Katarina Påhlsson att hon håller med om att organiserad rasism skapar oro och kan utgöra ett allvarligt hot mot samhällsordningen. På det sättet är syftet med ett förbud gott. Men när det gäller inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter, är det viktigt att förslagen föregås av en ordentlig behovsprövning och analys, framhåller hon.

Förslagen från Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer innebär enligt JO en uttrycklig begränsning av den grundlagsskyddade föreningsfriheten. För att genomföra dem måste lagstiftaren försäkra sig om att inskränkningen är ändamålsenlig, nödvändig och proportionerlig. I yttrandet är JO tveksam till om den föreslagna kriminaliseringen uppfyller dessa krav.

”Hur straffansvaret i dessa eller liknande fall förhåller sig till övriga fri- och rättigheter, framförallt rätten till yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet, och när enskilda utnyttjar denna sin rätt analyseras enligt min mening inte tillräckligt i betänkandet”, skriver JO.

JO betonar också att begreppet ”ras” sedan tidigare tagits bort ur svensk lagstiftning, eftersom det inte finns någon vetenskaplig grund för att dela in människor i olika raser. Att återinföra det i det här sammanhanget anser JO inte motiverat.

Ska man kriminalisera beteenden som inte tidigare varit straffbara bör det finnas ett påtagligt behov av det, konstaterar JO. Det har också utredningen kommit fram till. JO konstaterar att det finns andra lagar, såsom diskrimineringslagen och ordningslagen, som bidrar till att motverka rasistiska uttryck. Det framgår också av utredningen att den föreslagna kriminaliseringen bara skulle vara ett komplement till redan existerande lagstiftning. De föreslagna bestämmelserna förväntas alltså få ett mycket begränsat tillämpningsområde, konstaterar JO.

”Mot bakgrund av det anförda är jag tveksam till att den föreslagna kriminaliseringen uppfyller det krav på nödvändighet som måste ställas och om det är proportionerligt att inskränka grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Av dessa skäl kan jag inte tillstyrka förslaget”, skriver JO i sitt yttrande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.