Långsam myndighet döms betala skadestånd

LÄNSSTYRELSERNA2021-10-01
Justitiekanslern, JK, har beslutat att en privatperson ska få 15 000 kronor i skadestånd för att länsstyrelsen i Stockholm varit för långsam att handlägga ett strandskyddsärende.

Våren 2016 beviljades en fastighetsägare strandskyddsdispens för åtgärder inom strandskyddat område på sin tomt. Länsstyrelsen beslutade 20 juli 2016 att överpröva Nacka kommuns beslut. Länsstyrelsen kom därefter inte att fatta något beslut i ärendet förrän 28 maj 2019. Då meddelade myndigheten att den upphävde kommunens dispens. Efter överklagande fastställde Mark- och miljödomstolen länsstyrelsens beslut i december 2019.

Nu konstaterar JK att länsstyrelsens långsamma handläggning innebär att staten överträtt fastighetsägarens rätt att få frågan om strandskyddsdispens prövad inom skälig tid. En begäran om dispens från strandskydd för att kunna bygga på sin fastighet rör en civil rättighet enligt Europakon­ven­tionen. Tiden började löpa när länsstyrelsen beslutade att överpröva kommunens beslut om dispens och avslutades genom Mark- och miljödomstolens dom. Den totala handläggningstiden i de två instanserna blev därmed ungefär tre år och fem månader, konstaterar JK.

Fastighetsägaren har begärt skadestånd med 48 290 kr för kostnader hon haft för bygglovsansökan och andra avgifter och för att hon inte haft möjlighet att använda sin fastighet under den långa väntetiden samt ersättning för sveda och värk.

Nu konstaterar JK att länsstyrelsen var inaktiv under de drygt två år och tio månader som ärendet låg där för handläggning. Sökanden kontaktade utan resultat länsstyrelsen vid flera tillfällen och begärde att myndigheten skulle fatta beslut i hennes ärende.

Enligt JK kan ärendet inte anses ha varit helt okomplicerat. Men det kan inte heller anses vara ett ärende där mycket står på spel för sökanden. Oavsett detta var handläggningstiden hos länsstyrelsen påfallande lång och myndigheten har varit inaktiv under merpar­ten av denna tid. Därför bedömer Justitie­kanslern att den totala handlägg­nings­tiden varit så lång att konventionens krav på en rättegång inom skälig tid har åsidosatts.

Sökanden kan inte anses gottgjord enbart genom att JK konstaterar att Europakonventionen har överträtts. Därför ska ekonomisk kompensation utgå för den ideella skada sökan­den har lidit, skriver JK. Med utgångspunkt i tidigare praxis bestämmer JK ersätt­ningen till 15 000 kr.

Enligt JK har fastighetsägaren inte gett in någon utredning för att styrka den begärda ersätt­ningen för förmögenhets- eller personskada, eller att skadan berott på länsstyrelsens långsamma handläggning. Därför avslår JK hennes ersättnings­anspråk i den delen. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.