Bild: Fredrik Hjerling

Planer på sammanslagningar kritiseras av ST

STATSFÖRVALTNING2024-06-27

ST riktar skarp kritik mot förslagen om att slå samman flera myndigheter. I fyra av fem fall bör planerna begravas, anser förbundet. ”En väldigt liten besparing väger inte upp de risker som förslaget medför”, säger Björn Hallberg, utredare på ST.

Av de fem myndighetssammanslagningar som regeringen har föreslagit är det bara ett fall där ST anser att fördelarna med ett samgående möjligen kan överväga nackdelarna. Det handlar om förslaget att inordna Myndigheten för arbetsmiljökunskap i Arbetsmiljöverket, något som bör utredas närmare innan ett beslut fattas, enligt ST.

De övriga sammanslagningarna riskerar att göra mer skada än nytta, anser förbundet, som avråder regeringen från att gå vidare med planerna på att inordna Statskontoret i Ekonomistyrningsverket, Fastighetsmäklarinspektionen i Konsumentverket, Konstnärsnämnden i Statens kulturråd och Myndigheten för stöd till trossamfund i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Syftet med sammanslagningarna är enligt regeringen att minska antalet myndigheter och därmed öka effektiviteten i statsförvaltningen. Men att det finns ett överskuggande ekonomiskt motiv bakom förslaget är ett stort problem, menar STs utredare Björn Hallberg.

– Vi har inget emot att regeringen eftersträvar effektivitet och vill få mesta möjliga ”bang för the buck” i statlig verksamhet. Men det som huvudsakligen bör avgöra hur man organiserar myndigheter är deras syfte och uppdrag. Vi menar att det finns goda skäl till att flera av de här verksamheterna även fortsättningsvis ska bedrivas i avgränsad regi, säger han.

Medan de eventuella besparingarna och effektiviseringarna bedöms vara små, är riskerna med sammanslagningarna desto större, enligt ST. Förbundet varnar bland annat för att omorganiseringar är mycket krävande processer, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. De kan leda till en högre arbetsbelastning och vara psykosocialt påfrestande för de anställda under lång tid, skriver ST i sina remissvar till regeringen.

I flera fall menar ST att myndigheterna kan tvingas prioritera bort ordinarie arbetsuppgifter, både för att sammanslagningarna kan leda till personalflykt och för att omorganisationerna i sig är tidskrävande. Väljer personal att lämna vid ett samgående riskerar det också att äventyra myndigheternas långsiktiga kompetensförsörjning, enligt förbundet.

De myndigheter som berörs av regeringens planer har själva parvis fått utreda sammanslagningarna. I flera fall råder oenighet inom myndighetsparen om lämpligheten i och förutsättningarna för ett samgående. Generellt är de mindre myndigheterna mer kritiska, medan flera av de större myndigheterna framför allt ser möjligheter med sammanslagningarna.

– Sammantaget anser vi att det finns alltför många nackdelar med förslagen, både ur ett verksamhets- och ur ett arbetstagarperspektiv. Att flera myndigheter inte delar bild av hur sammanslagningarna ska gå till är ytterligare ett tungt vägande skäl till att detta inte är en bra idé, säger Björn Hallberg.

I det här avseendet skiljer sig Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket från de övriga myndigheterna. De har enats om ett gemensamt förslag till regeringen om hur en sammanslagning kan genomföras, vilket gör att ST inte avråder från detta, berättar Björn Hallberg.

– Även i det här fallet är vi kritiska till motivet bakom sammanslagningen och till hur ärendet har beretts, men eftersom myndigheterna har landat i att det finns hyfsade förutsättningar för en sammanslagning rekommenderar vi att man utreder frågan vidare, säger han.

Om regeringen bedömer att sammanslagningarna ska genomföras planeras de träda i kraft senast 1 januari 2026.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA