Problem med få anbud i upphandlingar

UPPHANDLING2020-02-04

Offentliga upphandlingar får för få anbud för att syftet med ökad konkurrens ska uppnås, visar en studie som beställts av Konkurrensverket. Bättre marknadsföring kan vara en lösning, enligt studien.

Konkurrensverket har beställt en forskningsrapport för att få svar på frågan varför antalet anbud är så få inom offentlig upphandling i Sverige. Studien har genomförts av forskarna Janne Tukiainen och Kirsi-Maria Halonen.

En stor del av våra offentliga inköp sker genom offentlig upphandling. Upphandlingen är en lagreglerad inköpsprocess som ska öppna för konkurrens och se till att skattepengarna används så effektivt som möjligt. Men det genomsnittliga antalet anbud per upphandling har enligt rapporten sjunkit i stort sett varje år sedan 2012. I mer än varannan upphandling läggs tre eller färre anbud. I var sjunde upphandling läggs bara ett enda bud. Andelen upphandlingar som överklagas är dessutom hög. Av 18 522 upphandlingar som utannonserades under 2018 ledde 1 135 till en överprövning.

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige motsvarar 17,5 procent av BNP och är uppgår totalt till cirka 700 miljarder kronor, konstaterar forskarna i studien. Den visar att konkurrensen är låg i upphandlingar, inom alla regioner, i de flesta branscher och för alla typer av upphandlande myndigheter. Detta är speciellt oroande då själva syftet med en konkurrensutsatt offentlig marknad är att kunna köpa högkvalitativa varor och tjänster till rimliga priser, skriver forskarna.

När få företag deltar i offentliga upphandlingar riskerar resultatet att bli ökade kostnader och sämre kvalitet i de varor och tjänster som köps. Det stora antalet överprövningar leder dessutom till försenade projekt och ökade kostnader. Det skapar i sin tur incitament att minska risken för överprövning, vilket potentiellt kan leda till ineffektiva upphandlingsprocesser. I rapporten konstaterar forskarna att detta kan leda till att upphandlande myndigheter medvetet begränsar antalet anbudsgivare för att minska risken för överprövningar, vilket motverkar syftet med att konkurrensutsätta de offentliga inköpen.

Enligt studien finns ett samband mellan antalet anbudsgivare och hur en upphandling har annonserats. Större fokus på att marknadsföra upphandlingar kan bidra till att fler leverantörer lämnar anbud. Studien pekar också på att upphandlande myndigheter borde kommunicera resultaten från upphandlingen bättre med övriga anbudsgivare, då detta verkar leda till minskade överprövningar. Marknadskunskap, förståelse för de specifika egenskaperna hos dessa och en tidig kommunikation med marknadens aktörer är enligt rapporten viktiga för att få till stånd en ökad konkurrens.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA