Riksarkivet får kritik för lång väntan på handling

RIKSARKIVET2020-05-08

Också Riksarkivet lyder under tryckfrihetsförordningens bestämmelser, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, och kritiserar myndigheten sedan en person fått vänta mer än nio veckor på att få ut en allmän handling.

I höstas begärde en person att få ut en servitutshandling från Riksarkivet. Handlingen förvarades hos Landsarkivet i Härnösand, som uppgav att handläggningstiden var omkring åtta till tio veckor. Efter drygt nio veckor fick personen ut den begärda handlingen. JO konstaterar att en så lång handläggningstid inte är acceptabel och kritiserar Riksarkivet för det.

När JO begärde in ett yttrande från Riksarkivet svarade myndigheten att den har vidtagit åtgärder för att minska handläggningstiderna. I normalfallet ska Riksarkivet kunna hålla handläggningstider om högst tre veckor, enligt yttrandet till JO.

JO konstaterar att tryckfrihetsförordningens bestämmelser naturligtvis gäller också för Riksarkivet. En generell handläggningstid om tre veckor är inte acceptabel. JO har upprepade gånger uttalat att utlämnande av handlingar normalt bör ske samma dag som framställningen har gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan godtas om finns särskilda skäl.

JO ifrågasätter inte att det i vissa fall kan vara förenat med svårigheter för Riksarkivet att leta upp en handling i sina arkiv, men framhåller att bestämmelserna för myndighetens handläggning ändå gäller:

”En generell handläggningstid om tre veckor är inte acceptabel. Jag förutsätter därför att Riksarkivet vidtar ytterligare åtgärder för att säkerställa att framställningar om att ta del av allmänna handlingar i fortsättningen hanteras i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen”, skriver JO Per Lennerbrant i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.