Statskontoret kritiserar regeringens styrning av klimatpolitiken

STATSFÖRVALTNING2022-12-19

Regeringens styrning av myndigheterna på klimatområdet är alltför kortsiktig och otydlig för att myndigheternas kapacitet att bidra till klimatmålen ska kunna utnyttjas fullt ut, skriver Statskontoret i en rapport.

Statskontoret har haft regeringens uppdrag att analysera myndigheternas roller, ansvar och förutsättningar inom klimatpolitiken. I uppdraget har ingått att vid behov lämna förslag på en mer ändamålsenlig styrning, inklusive organisering och inriktning av myndigheternas klimatarbete.

Statskontorets granskning visar att myndigheterna uppfattar att deras roller och ansvar inom klimatområdet i huvudsak är tydliga, och att de över lag har tillräcklig analys­kapacitet för de uppdrag de tilldelas i dag. Men enligt Statskontoret är regeringens styrning allt för kortsiktig och otydlig för att myndigheternas kapacitet ska kunna utnyttjas fullt ut. Det saknas enligt rapporten också en överblick över genomförda, pågående och beslutade insatser på området.

En ändamålsenlig myndighetsstyrning är enligt Statskontoret viktig, men inte tillräcklig för att nå klimatmålen. För att nå målen behöver regeringen också besluta om ytterligare åtgärder och styrmedel som minskar utsläppen av växthusgaser på både kort och lång sikt.

Enligt Statskontoret finns inget behov av någon större omorganisering av myndigheterna på klimatområdet. Däremot lägger Statskontoret fram flera andra förslag för att komma till rätta med bristerna i regeringens styrning. I rapporten föreslås föreslår Statskontoret att regeringen i myndigheternas instruktioner anger vilka uppgifter de har för att bidra till att klimatmålen nås. Myndigheterna bör vara delaktiga i att utreda och föreslå hur denna instruktionsändring ska se ut.

Statskontoret föreslår också att Klimatpolitiska rådet får i uppdrag att ta fram en översikt över samtliga genomförda, pågående och beslutade initiativ på klimatområdet. I rapporten föreslås också att Vinnova får i uppdrag att upprätta en förteckning med aktuell information om vilka bidrag som finns att ansöka på området.

Statskontoret vill också att regeringen ställer tydligare krav på myndigheternas samverkan och konsekvensanalyser samt på att följa upp och utvärdera styrmedel. Dessutom anser Statskontoret att regeringen ska inrätta en klimatanalysfunktion i Regeringskansliet för att förbättra regeringens förmåga att beställa och ta hand om underlag från myndigheterna.

”Om regeringen vill få genomslag för klimatfrågan i sin samlade politik bör regeringen också se till att det på statsråds- eller stats­sekreterarnivå finns en aktiv samordnande funktion i Regeringskansliet som arbetar med att integrera klimatpolitiken i alla relevanta politikområden”, skriver Statskontoret i rapporten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.