Bild: Kriminalvården

Våld mot kriminalvårdare ökar

KRIMINALVÅRDEN2023-02-23

Säkerhetsläget är fortsatt allvarligt inom Kriminalvården. Våld och otillåten påverkan mot personalen ökar, visar myndighetens årsredovisning. ”Vår främsta prioritet framåt är att nå ett mer hållbart läge”, framhåller generaldirektör Martin Holmgren i en kommentar.

Beläggnings- och bemanningsläget har under 2022 satt hård press på verksamheten i häkten, anstalter, frivård och myndighetens transportverksamhet, enligt Kriminalvårdens årsredovisning.

”Häktes- och anstaltsplatserna blev visserligen fler under året, men medelbeläggningen ökade i ännu högre takt. Det krävde kortsiktiga lösningar i form av framförallt ökad dubbelbeläggning, vilket i sin tur ökade belastningen på arbetsmiljön och det klientnära arbetet”, konstaterar generaldirektör Martin Holmgren i en kommentar på myndighetens webbplats.

I årsredovisningen framgår att situationen med hög beläggning och många intagna med tung kriminell belastning varit tuff för personalen. Under 2022 anmäldes 313 fall av våld mot medarbetare på anstalt, en ökning från 219 fall 2021. Också i häkte ökade antalet fall av våld mot anställda, från 178 år 2021 till 374 år 2022. Även inom nationella transportenheten ökade antalet fall av våld mot medarbetare. Antalet hot har minskat något inom alla verksamheter.

Det är främst kategorin våldsamt motstånd som ökar, skriver Kriminalvården i årsredovisningen. Denna typ av våld uppstår oftast i samband med delgivningar, förflyttningar, gripanden, visitationer och i samband med hantering av intagna som är placerade i avskildhet.

Den klientnära personalen har också varit mer utsatt för trakasserier och otillåten påverkan. De hanterade i ökad omfattning ordningsstörande incidenter, narkotikabeslag och ökad fientlighet mot myndighetspersoner, skriver Kriminalvården.

Under året har myndigheten arbetat för att öka säkerheten på flera sätt. Bland annat har ett arbete inletts för att ta fram en grundläggande internutbildning i säkerhetsskydd. Kriminalvården har enligt årsredovisningen även lagt mycket tid på att med stöd från Polisen och underrättelser undvika att klienter som tillhör nätverk som är i konflikt med varandra kommer i kontakt. Men det är ett arbete som försvåras av överbeläggningar, framhåller myndigheten.

I årsredovisningen lyfter Kriminalvården fram att säkerhetsarbetet är påverkat av personalbristen. Nya medarbetare har inte kommit i tjänst i den takt som verksamheten behövt. Personalomsättningen har legat på 15 procent, att jämföra med 9 procent under 2021. Det har lett till en stor andel oerfarna medarbetare, vilket innebär en hög belastning på de mer erfarna, framhåller myndigheten.

Kombinationen av överbeläggning, oerfarna medarbetare och svårare klienter har minskat möjligheten för personalen att tillbringa tid med de intagna. Det innebär en större risk för att medarbetarna inte uppfattar avvikelser och nyansskillnader i klientgruppen, vilket försvårar det förebyggande säkerhetsarbetet, skriver Kriminalvården.

Generaldirektör Martin Holmberg understryker i sin kommentar att säkerhetsläget inom Kriminalvården är mer allvarligt än tidigare. Samtidigt ger han personalen en eloge:

”Tack vare professionella och engagerade medarbetare och chefer lyckades vi upprätthålla verksamhet och säkerhet på acceptabla nivåer, trots de omfattande påfrestningarna. Vår främsta prioritet framåt är att nå ett mer hållbart läge”, skriver han.

För att stärka kompetensförsörjningen införde Kriminalvården under 2022 en möjlighet till inlåning av medarbetare från kriminalvårdsverksamhet på annan ort. Myndigheten påbörjade också en översyn av löner och anställningsvillkor, bland annat en riktad lönesatsning på kriminalvårdare och frivårdsinspektörer.

Årsredovisningen innehåller även en finansiell redovisning av Kriminalvårdens resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och anslagsredovisning. Under 2022 uppnådde Kriminalvården en ekonomi i balans.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA