På rätt sida av lagen

PÅ JOBBET: TJÄNSTEFEL2003-12-12

Vad betraktas som tjänstefel eller grovt tjänstefel inom den civila statsförvaltningen? STs förbundsjurist Gunilla Ejefors-Lublin reder ut begreppen.

Om du inte sköter dig på arbetsplatsen riskerar du att förlora arbetet. Misskötsamhet i olika former är den vanligaste orsaken, exempelvis att vara olovligt borta från jobbet. Du kan också mista jobbet om du begår brott under arbetstid eller på fritid.


Finns speciella regler för statsanställda?

Ja. För anställda inom offentlig verksamhet finns en särskild typ av brott som går under beteckningen tjänstefel. Dessa bestämmelser kan också påverka om du får behålla jobbet eller ej. Vid tjänstefel kan du även bli åtalad och dömd att betala böter. I riktigt grova fall kan det bli fängelsestraff.


Vad är tjänstefel?

Att du uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot bestämmelser som gäller vid myndighetsutövning. (Se lagtext ruta intill.)


Vad är uppsåt?

Du måste ha gjort medvetet fel för att det ska vara uppsåt, till exempel ha vägrat att lämna ut en allmän handling. Men att du inte utfört vissa arbetsuppgifter kan också bedömas som uppsåt.

Exempel: Ordföranden i en miljönämnd dömdes för uppsåtligt tjänstefel när han inte anmälde misstanke om miljöbrott. Enligt lag är miljönämnden tillsynsmyndighet i miljöbrottsärenden och har därför skyldighet att anmäla misstanke om brott eller överträdelser till polis och åklagarmyndighet. Att det förelåg en sådan skyldighet i ordförandens åligganden hade denne också varit medveten om.


Vad menas med oaktsamhet?

Oaktsamhet kan bestå i att du som enskild handläggare inte vet eller inte tar reda på vilka regler som gäller för dina arbetsuppgifter. Särskilt inom verksamheter som kronfogdemyndigheten, polisen och skattemyndigheten ställs höga krav på noggrannhet, eftersom myndighetens beslut oftast får stora konsekvenser för den enskilde.

Först bedöms vilka krav på noggrannhet som din arbetsuppgift kräver. Sedan tar man hänsyn till vilken utbildning och erfarenhet du har. Även yttre omständigheter kan ha betydelse, exempelvis om du har varit tvungen att arbeta under tidspress.


Räcker det med rådfråga en kollega?

Nej, det ansåg Högsta Domstolen (HD) i ett mål som gällde en handläggare vid en kronofogdemyndighet. Handläggaren skulle verkställa en avhysning och blev osäker på vid vilken tidpunkt avhysningen kunde ske.

Efter att ha läst i handboken frågade han en erfaren kollega om hjälp. Därefter fattade handläggaren ett beslut som senare visade sig vara fel och avhysningen kom att ske för tidigt. HD prövade frågan och ansåg att det i detta fall inte räckte med att be en kollega om hjälp. Handläggaren, som hade lång erfarenhet, skulle istället ha vidtagit mer omfattande åtgärder för att oaktsamheten skulle anses som ursäktlig.


Kan tjänstefel omfatta alla arbetsuppgifter?

Nej. För att det du gör ska bedömas som tjänstefel måste det också vara fråga om myndighetsutövning.


Vad är myndighetsutövning?

Enkelt uttryckt, myndighetsutövning är när du som handläggare fattar beslut som medför rättsverkningar för den enskilde. Det kan handla om olika rättigheter, förmåner och skyldigheter som medborgarna får genom beslutet, till exempel få tillstånd att bygga till sommarstugan eller erhålla någon form av bidrag.


Är det tjänstefel att söka i ”min” myndighets dataregister om det inte rör mitt ärende?

Nej, men det kan vara straffbart enligt annan lagbestämmelse. Hovrätten prövade ett fall då en civilanställd inom polisen hade gjort olovliga registersökningar. Det var inte fråga om myndighetsutövning, eftersom registersökningarna saknade samband med något av de ärenden som handläggaren eller någon annan på enheten hade arbetat med. Sökningarna hade inte medfört rättsverkningar för någon enskild.


Är det bara själva beslutet som är myndighetsutövning?

Nej. Det kan också röra sig om uppgifter som anses stå i naturligt och nära samband med själva beslutet. Till exempel olika förberedande handlingar som du måste göra innan du kan fatta ett formellt beslut. För straffansvar (att du kan straffas) krävs att du haft ett självständigt inflytande på arbetet när du vidtagit åtgärderna. Olika registreringar eller skrivarbete som du utfört under någon annans ledning medför normalt inte straffansvar.

Kan jag bli dömd för både tjänstefel och annat brott?

Nej, enligt lagbestämmelsen är det inte möjligt. Man kan inte dömas för tjänstefel om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse.

Om du som handläggare har fattat beslutet, att du själv eller någon till dig närstående får en förmån – t ex ett bidrag – som du inte är berättigad till, gör du dig skyldig till både bedrägeri och tjänstefel. I den situationen tar bedrägeribrottet över och du döms för bedrägeri istället för tjänstefel.

Detsamma gäller om du använder arbetsgivarens datasystem för att ”kika” på sekretessbelagda uppgifter om personer som du inte handlägger. Då är det fråga om brottet dataintrång,

Tjänstefel

Enligt Brottsbalkens 20 kapitel definieras tjänstefel så här:

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA