Annons:
Bild:Istockphoto
AP-fonderna
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Fondernas chefer har de högsta lönerna i staten

350 000 kronor i månaden – så mycket tjänar Tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius. Det är mer än dubbelt så mycket som Sveriges stats­minister.
Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden.Bild:Peter Phillips

Publikt har tidigare redovisat lönerna för de myndighetschefer vars löner sätts av rege­ringen. Den högst betalda av dem, Lena Erixon på Trafik­verket, har en inkomst som ligger strax under statsministerns. Stefan Löfvens månadslön är 160 000 kronor.

Men på de sex AP-fonderna, som också är statliga myndigheter, har de högsta cheferna betydligt mer betalt.

Allra mest tjänar Tredje AP-fondens vd, Kerstin Hessius, med en månads­lön på 350 000 kronor. Därefter kommer Första och Fjärde AP-fondens vd:ar, Johan Magnusson och Mats Andersson, som båda tjänar nästan 336 000 kronor i månaden.

Det är inte bara AP-fondernas högs­ta chefer som har mer betalt än anställda på andra myndigheter. Totalt finns det ett tjugotal anställda på AP-fonderna som har högre lön än statsministern.

Till skillnad från andra myndighetschefer sätts lönen för varje AP-fonds vd av fondens egen styrelse. Tredje AP-fondens styrelseordförande Pär Nuder skriver i ett mejl till Publikt att han och styrelsen anser att Kerstin Hessius månadslön på 350 000 kronor är i enlighet med regeringens riktlinjer: »Den är marknadsmässig utan att för den skull vara löneledande i finanssektorn.«

Och regeringen har ingen åsikt om lönerna är rimliga eller inte, förklarar Ulf Holm, statssekreterare på finansdepartementet. Han konstaterar dock att finansbranschen präglas av ett hög­re löneläge än i staten:

– Det är svårt att rekrytera den kompetens som behövs utan att erbjuda marknadsmässiga löner, säger han.

Men i en promemoria från 2015 har finansdepartementet, utifrån en överens­kommelse i den parlamentariska pensionsgruppen, föreslagit att AP-fonderna ska omfattas av den statliga arbetsgivarpolitiken fullt ut. Utgångspunkten skulle då vara att arvoden och löner ska ligga i linje med jämförbara statliga myndigheters. »Det är inte rimligt att lönenivåerna avviker i sådan utsträckning«, skriver depar­tementet.

Men när promemorian lades fram fick departementet inte med sig alla partier i pensionsgruppen. Förslaget fick dessutom omfattande kritik både från AP-fonderna och flera tunga remissinstanser, så det lades på is.

AP-fonderna skiljer sig också från andra statliga myndigheter genom att de i huvudsak styrs genom lag – lagen om allmänna pensionsfonder och lagen om Sjätte AP-fonden – och inte genom regeringens regleringsbrev.

– Anledningen till det är att de ska vara mer självständiga, säger Ulf Holm.

Han förklarar att man vill ha avstånd mellan regeringen och AP-fonderna för att undvika politisk styrning.

I dag är AP-fonderna visserligen medlemmar i Arbetsgivarverket, men de omfattas trots det inte av Arbetsgivarverkets kollektivavtal. Ett rege­rings­beslut från år 2000 ger dem till skillnad från andra myndigheter rätt att teckna kollektivavtal på egen hand.

Regeringen har dock tagit fram riktlinjer enligt vilka AP-fondernas styrelser ska försäkra sig om att ersättningen är »rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd«. Den ska också vara konkurrenskraftig, takbestämd och inte löneledande. Inga rörliga ersättningar får betalas ut till personer i ledande befattning.

Trots det fick Kerstin Hessius 2009 en »gratifikation« motsvarande två månadslöner, totalt 500 000 kronor. När det blev känt betalade hon dock tillbaka pengarna.

Ämnen: Chefslöner
AP-fondcheferna har högre månadslöner än generaldirektörerna och statsministern

159 000 kronor: Lena Erixon, Trafik­verket, är den högst betalda general­direktören.

160 000 kronor: Stefan Löfven, statsminister.

250 000 kronor: Karl Swartling, vd Sjätte AP-fonden.

279 500 kronor: Richard Gröttheim, vd Sjunde AP-fonden.

306 625 kronor: Eva Halvarsson, vd Andra AP-fonden.

335 600 kronor: Johan Magnusson, vd Första AP-fonden.

335 957 kronor: Mats Andersson, vd Fjärde AP-fonden.

350 000 kronor: Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden.

Detta gör AP-fonderna

De sex AP-fonderna har sitt ursprung i den allmänna pensionsfond som inrättades när allmän tilläggspension infördes 1960. När pensionssystemet reformerades 1998 lades Femte AP-fonden ned. Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden är så kallade buffertfonder. Vid underskott i pensionssystemet hämtas pengar från fonderna, vid överskott förs pengar till dem. Sjätte AP-fonden tillförs eller fråntas dock inga pengar. Sjunde AP-fonden förvaltar kapital i premiepensionssystemet.

Lämnar inte ut uppgifter om anställdas löner

Precis som andra statliga myndig­heter omfattas AP-fonderna av offentlighets­principen. Men när Publikt begär ut ett antal uppgifter om de anställda med högst lön hänvisar samtliga fonder till affärssekretess. De gör dock olika bedömning av vilka av upp­gifterna som kan lämnas ut. Sjätte AP-fonden lämnar bara ut lönerna för de sju befattningshavare som omnämns i årsredovisningen. Det är därför osäkert om det finns andra anställda där som har högre löner.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.