Debatt: Rätt att tillfälligt sänka kraven på behandlingsassistenter

DEBATT: DEBATT2016-10-16

Statens institutionsstyrelse, SiS, gör rätt när man tillfälligt sänker kompetenskraven för behandlingsassistenter, skriver två företrädare för ST inom SiS. Kritikerna ger uttryck för en syn på personalen som inte stämmer med verkligheten, anser de.

Statens institutionsstyrelse, SiS, får kritik från flera håll för beslutet att tillfälligt sänka kompetenskraven för behandlingsassistenter. Kritikerna menar att det försämrar vården och ökar risken för att SiS särskilda befogenheter används felaktigt. ST inom SiS anser att kritikerna ger uttryck för en syn på personalen som inte stämmer med verkligheten.

ST inom SiS företräder drygt 1 500 medarbetare, de flesta behandlingsassistenter. Vi vänder oss mot bilden av att personal som endast har gymnasieutbildning använder befogenheterna fel och därmed kränker de intagna. Vi anser att den absoluta majo­riteten av behandlings­assistenter – oavsett utbildningsnivå – utför sitt arbete med god etik och ett gott bemötande. Som i all verksamhet begås ibland misstag och SiS måste naturligtvis göra allt för att förhindra det.

Vår principiella ståndpunkt är att SiS personal ska ha relevant utbildning, exempelvis som behandlingspedagog eller behandlings­assistent. Men avgörande för att klara det klientnära arbetet är personlig lämplighet. Utan det hjälper det inte hur många akademiska poäng du har. Det är just för att SiS vårdar unga med allvarliga psykosociala problem och vuxna med svåra missbruksproblem som personlig lämplighet är nödvändig. Du måste stå stadigt, inte låta dig provoceras av förolämpningar eller hot, ha ett stort tålamod och förmåga att resonera lugnt även i stökiga situationer. Det är ingenting man lär sig genom att studera, det har man med sig.

I det läge som SiS är nu, med extrem efterfrågan, kapacitets­ökning och svårigheter att rekrytera anser vi att myndigheten, för att kunna fullgöra sitt uppdrag, inte har något annat val än att justera kompetenskraven. Konkurrensen om utbildad personal är stenhård, och andra aktörer kan erbjuda både hög­re lön och en arbetsmiljö som inte innebär stor risk att dagligen utsättas för hot och våld.

SiS valideringsprojekt visar att behandlingsassistenter utan formell utbildning har goda kunskaper på de områden som valideras, kunskaper de fått genom så kallat informellt lärande. De nya kompetenskraven ger institutionerna en möjlighet att anställa personal som gått som timvikarier i flera år och visat sig fungera utmärkt i det klientnära ­arbetet. Vi hoppas att institutionerna använder sig av den möjligheten.

Vi ser också gärna att Myndig­heten för yrkeshögskolan omprövar sitt nej till SiS förslag om en yrkeshögskoleutbildning för behandlingsassistenter med inriktning mot tvångsvård. En sådan utbildning skulle förmodligen öka SiS möjligheter att rekrytera behandlings­assistenter med rätt kompetens.

I väntan på detta måste SiS satsa på kompetensutveckling för personalen, exempelvis genom fler internutbildningar om befogen­heterna, konflikt­hanterings­-metoder, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal som förhåll­ningssätt. SiS måste även ta arbetsmiljöfrågorna på allvar. Det är också nödvändigt att höja behandlingsassistenternas status, genom att se över lönenivåerna och skapa någon form att »karriärstege«. Bara på detta sätt kan SiS bli en attraktiv arbetsgivare.

ST inom SiS anser dessutom att regeringen måste höja myndig­hetens anslag. Att, som en politiker uttalat, ställa högre krav i regleringsbrevet, är inte att från politiskt håll ta proble­met på allvar. Det behövs pengar för att SiS ska kunna vidta adekvata åtgärder, exempelvis höja lönenivån och fortsätta utbyggnaden.

Thord Jansson, ordförande, Fackförbundet ST inom SiS

Tobias Bjerman, vice ordförande, Fackförbundet ST inom SiS

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Inlagt av Mikael Berner (ej verifierad) mån, 10/31/2016 - 13:04
Jag arbetar som lärare på SiS. Tidigare har jag också arbetat som behandlare. Min åsikt är att utbildning och kunnande i arbetet är ett måste, hur ska vi annars utveckla vår verksamhet? Om vi nöjer oss med att ha beh.assistenter/lärare som har "rätta känslan", med dåliga löner och snabbt försämrade förmåner så kommer vi inte utvecklas. Alltså kan vi inte slå oss till ro med att så få vill arbeta inom SiS. Receptet är att höja lönerna och se till att det exempelvis ingår pedagogiska måltider, ja olika "morötter" helt enkelt. Sanningen är ju att folk i allmänhet väljer det arbete där lönen är bra, personalpolitiken är bra och att arbetet drivs framåt med nya och tydliga mål. Eftersom de elever/klienter vi arbetar med i regel är de som tidigare vård misslyckats med måste vi ha de som är mest kompetenta, att sänka kraven är inte ett sånt sätt!

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.