Bild: Getty Images

Skyddsombud kan vända sig till Arbetsmiljöverket

KORT OM: 6:6A-ANMÄLNINGAR2023-05-24

När skyddsombud uppmärksammar risker i arbetsmiljön ska de åtgärdas av arbetsgivaren. Om de inte rättas till kan Arbetsmiljöverket besluta om både böter och förbud.

 1. Kan göras när lagen inte följs

  Ett skyddsombud kan begära att arbetsgivaren åtgärdar risker i arbetsmiljön. En sådan begäran görs med stöd av arbetsmiljölagens kapitel 6, paragraf 6 a, vilket lett till att den kallas för en 6:6a. Den riktar sig i första hand till arbetsgivaren, men om kraven på åtgärder inte hörsammas kan begäran sedan tas vidare till Arbetsmiljöverket.

   
 2. Önskade åtgärder ska anges

  Är det inte möjligt att lösa arbetsmiljöproblemet efter ett samtal med den ansvarige på arbetsplatsen ska skyddsombudet formulera en skriftlig begäran. Den ska innehålla en beskrivning av riskerna i arbetsmiljön och de åtgärder som skyddsombudet anser behövs. I begäran ska det även anges ett datum då arbetsgivaren måste ha svarat. Ger inte detta önskat resultat kan skyddsombudet begära att Arbetsmiljöverket ingriper.

   
 3. Vad som helst kan inte rapporteras

  Arbetsmiljöverket kan inte ingripa i alla slags frågor. En 6:6a-anmälan måste gälla risker som omfattas av arbetsmiljölagen. Problem med koppling till exempelvis samverkan eller medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd eller kollektivavtal kan alltså inte anmälas till myndigheten.

   
 4. Myndigheten kan göra en inspektion

  När ett ärende hamnar hos Arbetsmiljöverket kontrollerar myndigheten att det uppfyller lagens krav. Om det inte gör det så avvisas det. Väljer myndigheten att gå vidare med ärendet görs nästan alltid en inspektion på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket undersöker då det som tagits upp i begäran – det görs alltså ingen generell kartläggning av arbetsmiljön, utan fokus ligger på det som lett till anmälan.

   
 5. Anmälan kan leda till böter

  Efter inspektionen fattar Arbetsmiljöverket beslut i ärendet. Beslutet kan vara ett föreläggande, ett förbud, eller att inspektionen inte leder till någon åtgärd. Föreläggande betyder att Arbetsmiljöverket tvingar arbetsgivaren att genomföra en eller flera åtgärder. Förbud innebär att arbetsgivaren tvingas att upphöra med något som inte är tillåtet. Dessa kan kombineras med ett så kallat vite, ett bötesbelopp som arbetsgivaren ska betala om åtgärder inte vidtagits innan ett angivet datum.

   
 6. Beslutet går att överklaga

  Oavsett utgången i ärendet är det möjligt för både skyddsombud och arbetsgivare att överklaga ett beslut som fattats av Arbetsmiljöverket. Det ska göras inom tre veckor och ärendet går då vidare till förvaltningsrätten.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA