Arbetsgivarverket vill inte ha tillitsuppdrag

STATSFÖRVALTNING2020-04-27

Arbetsgivarverket vill inte ha uppdraget att ge stöd åt myndigheterna när det gäller tillitsbaserad styrning, skriver man i sitt remissvar på Tillitsdelegationens betänkande. Flera andra remissinstanser pekar ut Statskontoret som en mer lämpad kandidat för uppgiften.

I Tillitsdelegationens betänkande föreslås Arbetsgivarverket få en tydlig roll i att ge stöd åt myndigheter när det gäller att utveckla tillitsbaserad styrning och ledarskap. Arbetsgivarverket vill dock inte ha den rollen, skriver man i sitt remissvar till betänkandet.

I svaret påpekar Arbetsgivarverket att man i enlighet med vad riksdagen beslutat har en fristående ställning gentemot regeringen, som arbetsgivarorganisation där landets myndigheter är medlemmar.

”Det är medlemmarna som styr Arbetsgivarverket, och inte tvärtom. Det innebär i praktiken att Arbetsgivarverket inte har eller bör ha instrument eller medel som styr myndigheterna genom att specifikt tala om hur de ska agera”, skriver man i sitt remissvar.

I stället föreslår Arbetsgivarverket att den tillitsbaserade styrningen skulle kunna skrivas in som delmål i respektive myndighets regleringsbrev. Statskontoret skulle sedan kunna följa upp myndigheternas arbete med den tillitsbaserade styrningen, skriver man i remissvaret.

Flera andra myndigheter är inne på en liknande linje, visar Publikts genomgång av remissinstansernas svar.

Statens servicecenter betonar att den myndighet som får uppdraget att samordna och tillhandahålla stöd kring tillitsbaserad styrning bör vara ”en stabsmyndighet med hög och bred kompetens i alla typer av styrningsfrågor”. Därför är Statskontoret eller Ekonomistyrningsverket bättre kandidater än Arbetsgivarverket, skriver Statens servicecenter i sitt remissvar.

Även Skogsstyrelsen anser att Statskontoret är ett lämpligt val, då myndigheten redan i dag har ett antal uppgifter som har med tillit att göra, till exempel värdegrundsfrågor. Skogsstyrelsen betonar dock att man inte har ”hela bilden av vem som passar bäst att utföra uppdraget”.

Socialstyrelsen tar inte ställning till huruvida Arbetsgivarverket är bäst lämpat för det stödjande uppdraget, utan nöjer sig med att konstatera att det bör framgå tydligt i regleringsbrevet till den eller de myndigheter som får uppdraget vilket ansvar och vilken roll dessa har i arbetet med tillitsbaserad styrning.

Trafikverket är en av de remissinstanser som anser att det är en bra idé att ge uppdraget till Arbetsgivarverket.

Även ST har svarat på remissen. Förbundet trycker på att Tillitsdelegationen borde ha kommit med fler förslag om hur regeringens ansvar kring tillitsbaserad styrning kan bli mer tydligt.

ST efterlyser bland annat extra resurser till myndigheterna så att de kan pröva sig fram när den tillitsbaserade styrningen utvecklas. ”Även om tillitsbaserad styrning på sikt ger effektivitetsvinster, innebär en förändrad styrmodell en omställning som i sig ställer krav på utrymme i verksamheten. Förändring tar tid”, skriver förbundet i sitt remissvar.

ST understryker också att statliga chefers arbetsbelastning kommer att vara avgörande för hur den tillitsbaserade styrningen kommer att fungera. ”Antal medarbetare per chef och chefers tillgång till administrativt stöd är två viktiga konkreta förutsättningar som avgör vilket utrymme chefer har att utveckla ett tillitsfullt ledarskap”, skriver förbundet.

ST framhåller även att ett tillitsbaserat ledarskap inte får innebära att chefer lämpar över ansvaret på medarbetare som varken har ”mandat, ansvar eller betalt för detta”. Förbundet betonar att trygga anställningsvillkor är grundläggande för att en tillitsbaserad styrning ska fungera, då det gör det enklare för de anställda att framföra kritik. ”En viktig åtgärd här borde därför vara att regeringen ger ett tydligt uppdrag till myndigheterna att prioritera fasta anställningar”, skriver ST.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA