Delegation vill se fortsatt värdegrundsarbete

STATSFÖRVALTNING2016-12-07
Värdegrundsdelegationen har lämnat sin slutrapport till regeringen. Delegationen föreslår att alla nyanställda utbildas om de rättsprinciper som gäller i staten. Nu tar Statskontoret över arbetet med värdegrundsfrågor i staten.

Värdegrundsdelegationen föreslår att det fortsatta arbetet med värdegrundsfrågor i staten ska förläggas till en särskild permanent arbetsgrupp vid Regeringskansliet. Ett andrahandsalternativ är att Statskontoret tar över. Regeringen meddelade dock i samband med att slutrapporten överlämnades att det blir Statskontoret som tar över ansvaret.

Sedan 2013 har delegationen arbetat för att upprätthålla och stärka den statliga värdegrunden i statsförvaltningen genom skrifter, seminarier, nätverk, utbildningar och föredrag vid myndigheter. Utgångspunkten har varit att verka för en kultur som motverkar korruption och främjar ett gott bemötande av allmänheten. Enligt slutrapporten kan det arbetet inte avslutas, det måste fullföljas och stärkas ytterligare.

Det viktigaste är att säkerställa att den gemensamma statliga värde­grunden tillämpas, och att värdegrundsarbetet blir en lednings- och styrningsfråga. Myndigheternas värdegrundsarbete ser olika ut. Enligt delegationen är samspelet mellan den statliga värdegrunden och den myndighetsspecifika centralt. Hos två av tre myndigheter har värdegrundsar­betet arbetats in i de strategiska styrdokumenten. Delegationen anser att alla myndigheter snarast ska göra motsvarande anpassning och att det ska tas upp i den årliga myndighetsdialogen.

Myndigheterna be­höver också samverka bättre för att få en gemensam bild av vad ett gott bemötande innebär. Den organisation i statsförvaltningen som ska jobba vidare med att främ­ja en god förvaltningskultur bör utse en särskild samordningsansvarig för bemötandefrå­gor, anser delegationen. Begreppet skicklig­het, vid rekrytering, bör inbegripa statstjänstemannens för­måga till ett gott bemötande.

Delegationen föreslår att myndigheterna ska vidareutbilda chefer och medarbetare för att öka för­mågan till både yrkesfärdighet och etis­ka överväganden. Delegationen vill att alla nyanställda i staten ska få en introduktionsutbildning för att få kunskap om de grundläggande rättsprinciper som gäller i staten. Den myndighet som får ansvaret för arbetet med en god för­valtningskultur bör ta fram ett utbildningsmaterial som kan användas både vid introduktionen av nya statsan­ställda och vid fortbildning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.