Annons:

JO kritisk till barn i arresten

POLISEN2022-12-06

Justitieombudsmannen, JO, framför allvarlig kritik mot arresten i polishuset i Västerås. Det är enligt JO oacceptabelt att personalen inte söker de alternativa placeringsmöjligheter för gripna minderåriga som lagen kräver.

JO gjorde i september i år en så kallad Opcat-inspektion av arresten i Västerås. Enligt rapporten hölls 32 barn i förvar i arresten under perioden 1 juli 2021 till 19 september 2022. En majoritet av barnen hölls i förvar i arresten minst ett dygn och flera barn i två eller tre dygn. Flertalet av dem var gripna eller anhållna. Under själva inspektionen fanns inga barn intagna i arresten.

Bemanningen i arresten sköts av det privata bevakningsföretaget Avarn Security. Enligt avtalet mellan Polismyndigheten och Avarn ska arrestvakterna vara svenska medborgare och ha genomgått väktargrundutbildning steg 1 och 2, ha minst ett års erfarenhet från uppdrag som väktare eller arrestvakt och genomgått en säkerhetsprövning. Arrestvakterna får också en två veckors utbildning av Polisen innan de kan förordnas att arbeta i arresten.

JO konstaterar i rapporten att det i de flesta ärenden inte fanns någon dokumentation av att det hade gjorts några ansträngningar för att undvika att barnet placerades i cell, vilket krävs i samband med varje placering. Enligt arresten i Västerås finns inga förutsättningar för att hitta en annan placering för barn som anhålls. Det finns inget häkte i Västerås och häkten i närområdet har sällan plats. Inte heller Statens institutionsstyrelse eller socialtjänsten kan ta emot barn med restriktioner och barn som anhålls har nästan alltid restriktioner, konstateras i rapporten.

Arresten har enligt rapporten en korridor med åtta celler för gripna och anhållna (anhållningsceller) och åtta tillnyktringsceller. Det finns ytterligare en cell utan inredning och madrass, samt utan vatten och toalett. Cellerna i arresten har alla 5,7 kvadratmeters total golvyta och en takhöjd på 3,8 meter. Anhållningscellerna är utrustade med en brits, madrass, skrivbord och pall samt med toalettstol och handfat i plåt. Tillnyktringscellerna saknar brits, skrivbord och pall. Cellerna är försedda med fönster som medger ljusinsläpp. Det finns ingen anordning att reglera ljusinsläppet med.

JO Per Lennerbrant skriver i sina kommentarer till rapporten att han är bekymrad att så många barn hållits i förvar i arresten i Västerås.

”De har placerats i lyhörda anhållningsceller i samma korridor som tillnyktringsceller och därmed i en miljö som lagstiftaren bedömt är olämplig för barn. Det är också bekymmersamt att stationsbefäl – som har uppgiften att besluta om insättning i cell i arresten – har begränsad kännedom om beslutsstödet gällande placeringar av barn. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att vad som enbart skulle komma i fråga i undantagsfall snarare är regel i arresten Västerås. Oavsett vad som är förklaringen till detta är det fullständigt oacceptabelt”, skriver Per Lennerbrant.

Enligt lagstiftningen får den som inte har fyllt arton år hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt, konstaterar JO. En polisarrest är inte anpassad efter de särskilda behov som ett barn har och en placering även tillfälligtvis i arresten bör undvikas eftersom det inte är en lämplig miljö för barn att vistas i. Förvar av barn i en polisarrest kan därför enbart komma i fråga i undantagsfall, framhåller JO.

”Jag vill understryka att alla som arbetar i arrestverksamhet ska ha en god kännedom om de rutiner som gäller för barn som tas in i arrest och finner det oacceptabelt att den personal som mina medarbetare samtalade med inte hade det”, skriver Per Lennerbrant.

Per Lennerbrant påpekar också att Polismyndigheten måste säkerställa att barn som är gripna eller anhållna inte hålls i förvar i en arrest i andra fall än då det är absolut nödvändigt.

”Detta gäller inte bara arresten Västerås, utan självfallet även samtliga arrester i landet”, skriver han.

Opcat-inspektion

Den aktuella inspektionen i Västerås är en del av Opcat-verksamheten med syfte att förebygga tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av frihetsberövade personer. Opcat är den engelska förkortningen av tilläggsprotokollet till FNs tortyrkonvention (Optional Protocol to the Convention against Torture).

Länder som anslutit sig till protokollet har förbundit sig att inrätta ett nationellt besöksorgan som regelbundet besöker platser där personer kan hållas frihetsberövade. I Sverige har JO tilldelats detta uppdrag. Information om JOs Opcat-verksamhet finns på JOs hemsida.

Källa:JO

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA