Myndighet måste lämna ut lönelista

EKOBROTTSMYNDIGHETEN2023-12-19

En anställd vid Ekobrottsmyndigheten begärde ut en lönelista för samtliga anställda, men myndigheten avslog hans begäran. Nu ger kammarrätten den anställde rätt och Ekobrottsmyndigheten bakläxa.

Det ärende som prövats av kammarrätten gäller utlämnandet av en lönelista för samtliga anställda på Ekobrottsmyndigheten, som en anställd vid myndigheten begärt att få ta del av. Lönelistan omfattade namn och lön för 258 personer. Ekobrottsmyndigheten avslog begäran och lämnade bara ut lönerna utan de anställdas namn.

Ekobrottsmyndigheten hänvisade i sitt avslagsbeslut till den bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som föreskriver att sekretess råder om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med GDPR, den EU-gemensamma dataskyddsförordning som reglerar registerhållning.

Den anställde som begärt att få ta del av uppgifterna uppgav dock att det inte fanns någon avsikt att upprätta något dataregister över dem som fanns med på lönelistan, utan att han ville använda dem för att för egen del göra jämförelser med sitt löneläge.

Kammarrätten konstaterar i sitt beslut att det inte har framkommit något annat än att den anställdes enda syfte med att få lönelistan utlämnad i någon form var att kunna ta del av innehållet i den, inklusive namn. Därmed aktualiseras enligt domstolen inte en tillämpning av bestämmelsen om sekretess vid ett utlämnande till honom.

”Något hinder mot att lämna ut lönelistan till NN med uppgifter om namn på anställda finns därför inte. Överklagandet ska alltså bifallas”, skriver Kammarrätten i Stockholm i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA