Ny modell för fördelning av forskningsanslag ska tas fram

HÖGSKOLAN2022-01-17

Regeringen planerar att ta fram en ny modell för hur resurserna till forskning och utbildning på forskarnivå fördelas mellan lärosätena. Målet är en kvalitetsbaserad fördelning av hög vetenskaplig kvalitet.

Regeringen har gett Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, och Verket för innovationssystem, Vinnova, i uppdrag att tillsammans vidareutveckla den modell för kvalitetsbaserad resursfördelning som myndigheterna tog fram i somras. Uppdraget och redovisningen ska samordnas av Vetenskapsrådet. Avsikten är att modellen ska ersätta nuvarande fördelning utifrån kvalitetsindikatorer.

Uppdraget syftar enligt regeringen till att vidareutveckla de delar av modellen som avser hur ansökan och bedömningar av profilområden ska utformas och genomföras. Redovisningen av detta uppdrag kommer att ligga till grund för regeringens ställningstaganden om införande av modellen.

Den grundläggande principen för kvalitetsbaserad fördelning ska enligt uppdraget vara hög vetenskaplig kvalitet. Vid bedömning av vad som är forskning av hög kvalitet ska internationellt vedertagna kriterier som tar hänsyn till kvalitet inom samtliga forskningsområden tillämpas. I detta ingår kvalitet i samverkan med det omgivande samhället som en viktig komponent i bedömningarna.

De berörda myndigheterna ska föra en dialog med universitet och högskolor. Vetenskapsrådet ska också löpande informera Regeringskansliet om arbetet. En gemensam skriftlig slutredovisning ska redovisas till Regeringskansliet senast 1 juni 2022. Målsättningen är att den nya modellen ska kunna införas från 2024, då en ny forskningspolitisk proposition planeras.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA