Ökat förtroende för rättskedjans myndigheter

RÄTTSVÄSENDET2022-10-12

Förtroendet för rättsväsendets myndigheter har ökat, visar den årliga nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, Brå. Högst förtroende har Polisen.

I Brås nationella trygghetsundersökning uppger mer än varannan tillfrågad, 53 procent, att de har ganska eller mycket stort förtroende för rättsväsendet. Det är den högsta nivån sedan mätningarna startade. De myndigheter som ingår i undersökningen är Polisen, domstolarna, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. Störst förtroende har de tillfrågade för Polisen. Knappt sex av tio, 59 procent, svarar att de har stort förtroende för hur Polisen sköter sitt arbete. Andelen kvinnor som har stort förtroende för Polisen är större än andelen män.

43 procent uppger att de har stort förtroende för åklagarnas sätt att bedriva sitt arbete. Det är samma nivå som 2021 då åklagarna landade på den högsta nivån hittills. Också när det gäller åklagarna är andelen kvinnor som har stort förtroende större än andelen män

Även förtroendet för domstolarna har ökat till den högsta nivån hittills. 41 procent av de tillfrågade uppger att de har stort förtroende för domstolarnas arbete. Det är tillsammans med åren 2010 och 2021 den högst uppmätta nivån. Kvinnor och män har ungefär lika stort förtroende för domstolarna.

37 procent uppger att de har stort förtroende för Kriminalvårdens arbete. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med 2021. Också detta är enligt Brå den högsta uppmätta nivån hittills.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.