Polisanställda får utbildning om psykisk ohälsa

POLISEN2022-08-12
Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att stärka polisanställdas kompetens att bemöta personer med psykisk ohälsa i ärenden som rör brott i nära relation.

Enligt regeringens uppdrag ska Polismyndigheten förstärka sina interna utbildningsinsatser på området. Utbildningen ska grunda sig på en behovsanalys och genomförda utbildningsinsatser ska följas upp. Myndigheten ska också utveckla arbetsmetoderna för att bemöta psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation. Särskild vikt ska enligt uppdraget läggas på bemötande av personer som utsatts för brott. Dessutom ska myndigheten utveckla sina samverkansformer och riskbedömningar med relevanta aktörer, som hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Polismyndigheten bedömer att mötet med personer som lider av psykisk ohälsa utgör en mycket stor och ökande andel av de ärenden som polisanställda hanterar. Många polisanställda i olika funktioner möter dagligen personer med psykisk ohälsa av olika slag. Det handlar bland annat om anställda i ingripandeverksamheten, receptionsverksamheterna och förhandlarverksamheten, men även vid regionledningscentralerna och bland barnutredare och utredare av brott i nära relation. Enligt myndigheten finns både ett verksamhetskritiskt behov och en stor efterfrågan bland personalen när det gäller kompetensutveckling inom området psykisk ohälsa.

Mot den bakgrunden anser regeringen att det finns starka skäl att vidta åtgärder för att skapa förutsättningar för att utveckla arbetet med och stärka kompetensen hos polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa i ärenden om brott i nära relation.

Enligt regeringen konstaterades under förra året 19  fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation. Enligt en kortanalys från Brottsförebyggande rådet, Brå, har nästan var femte person i åldern 16 till 24 år någon gång utsatts för systematiska kränkningar eller förödmjukelser, försök till inskränkning av deras frihet, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller före detta partner. I den senaste nationella trygghetsundersökningen uppgav 29 procent av de kvinnor som utsatts för misshandel under 2019 att gärningspersonen var en partner eller före detta partner. Motsvarande siffra för männen var så låg att den avrundades till 0 procent.

Polismyndigheten ska enligt regeringsuppdraget samverka med andra berörda myndigheter, såsom Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Polismyndigheten ska också samverka med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt med de övriga aktörer som myndigheten bedömer har betydelse för uppdragets genomförande, till exempel barnrätts-, patient-, brukar-, funktionshinders- och anhörigorganisationer samt organisationer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor.

Enligt regeringens beslut får Polismyndigheten använda 1,5 miljoner kronor under 2022 till satsningen. Regeringen planerar att satsa ytterligare 3,5 miljoner kronor per år under perioden 2023–2024 och ytterligare 1,5 miljoner kronor under 2025 för genomförandet av uppdraget.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.