Uppgifter om in- och utpassering på jobbet ska lämnas ut

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS2022-09-20

Statens institutionsstyrelse, SiS, måste lämna ut uppgifter om en anställds in- och utpasseringar på jobbet till en journalist, har Kammarrätten i Stockholm beslutat. Enligt domstolen finns inte skäl att tro att ett utlämnande skulle leda till någon skada för den anställde.

En journalist begärde i somras att få ut uppgifter om en anställd på SiS och var denne har använt sitt passerkort under en viss period. SiS avslog begäran med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om sekretess i personaladministrativ verksamhet.

Kammarrätten konstaterar att sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden. Men lagstiftningen har också ett så kallat särskilt kvalificerat skaderekvisit – sekretessen gäller om det kan antas att den enskilde eller någon närstående utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. Enligt domen innebär det att sekretessen är tänkt att gälla i undantagssituationer.

Kammarrätten hänvisar till förarbetena till den tidigare sekretesslagen, som klargör att det i det enskilda fallet måste finnas ett visst fog för att anta att den anställde behöver ett sekretesskydd. Det kan till exempel vara om den enskilde som begär uppgifterna uppträder hotfullt eller annars visar en avog inställning.

”Om det finns grundad anledning att befara telefonterror eller andra trakasserier av allvarligare natur riktade mot den anställde bör detta givetvis i allmänhet anses utgöra ett sådant allvarligt men som krävs för hemlighållande”, skriver kammarrätten.

Domstolen konstaterar att den begärda handlingen innehåller noteringar i myndighetens passerkortssystem om en viss anställd. Det innebär att det är fråga om uppgifter om enskilds personliga förhållanden i myndighetens personaladministrativa verksamhet. De skulle därmed kunna sekretessbeläggas om det fanns något slags hotbild.

Men i det här fallet begärs ut handlingen ut av en journalist, och även om det kan antas att avsikten med begäran är att i vart fall vissa uppgifter från handlingen ska publiceras, finns ingen anledning att anta att den person det gäller eller någon närstående skulle utsättas för våld eller annat allvarligt men, bedömer kammarrätten. Därmed finns enligt domstolen inget skäl att vägra utlämnande med hänvisning till sekretess. Domen innebär att SiS måste lämna ut den begärda handlingen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.