Brå ska ta fram ny statistik

RÄTTSVÄSENDE2021-09-10

Brottsförebyggande rådet, Brå, får regeringens uppdrag att ta fram fördjupad statistik över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i utsatta områden.

Genom en ändring i Brå reglerings­brev för 2021 ger regeringen myndigheten i uppdrag att ta fram underlag för jämförelser mellan utsatta områden och andra områden när det gäller utsatt­het för brott, trygghet och förtro­ende för rätts­väsendet. Enligt ett pressmeddelande från regeringen kommer detta att ske i samband med Brås ordinarie Natio­nella trygg­hets­under­sökningar, NTU.

Syftet med upp­draget är att beskriva utveck­lingen av utsatt­het för brott, trygg­het och förtro­ende för rätts­väsendet i utsatta områden, samt möjlig­göra jäm­förelser med andra områden. Ökad kun­skap om hur utsatta områden exempel­vis skiljer sig från andra områden är enligt regeringen viktigt för att sam­hällets aktörer ska kunna arbeta mot den problema­tik som finns.

NTU är en nationell brottsoffer- och trygg­hets­under­sökning där cirka 74 000 personer svarar på frågor om utsatt­het för brott, otrygg­het och oro för brott, förtro­ende för rätts­väsen­det samt brottsutsattas kontakter med rätts­väsendet. Brå ska nu utforma och ta fram stati­stik för utsatta områden, både baserat på den områdes­indel­ning av utsatta områden som Polis­myndig­heten tar fram och använder samt de områdes­typer som Delega­tionen mot segrega­tion redo­visat inom ramen för sitt upp­drag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA