Bristande samverkan förvärrade trafikkaos

KRISBEREDSKAP2024-03-26

Bristande samverkan och kommunikation mellan olika myndigheter och andra aktörer försvårade situationen i samband med snökaoset på E22 i Skåne i januari. Enligt en oberoende utvärdering ledde bristerna till svårigheter att effektivt inrikta och samordna insatserna.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län har konsultföretaget Cap Gemini utvärderat myndigheternas agerande under snökaoset på E22 i Skåne i januari. I rapporten konstateras att det tog tio timmar innan någon aktör blev fullt medveten om situationens omfattning och allvar.

Trafikstoppet på E22 uppstod sedan en buss kört av vägen vid 9.30-tiden på morgonen den 3 januari. Först i samband med att länsstyrelsen kallat till en samverkanskonferens tio timmar senare fick de olika inblandade myndigheterna klart för sig att en evakuering måste genomföras.

Inte förrän då får aktörerna full förståelse för situationens omfattning. De låg således redan från början ett steg bakom i hanteringen, skriver Cap Gemini i rapporten:

”Detta förhållande i kombination med att aktörerna har svårigheter att samverka effektivt kring ansvar- och ledningsförhållanden gjorde det utmanande att fatta tydliga mål och inriktningsbeslut med insatsen. Det skulle dröja till dagen därpå innan aktörerna kommunicerade gemensamma budskap till allmänheten om insatsen.”

Cap Gemini pekar ut tre huvudsakliga omständigheter som fått särskild betydelse för händelseförloppet:

  • Avsaknaden av en tydlig lägesbild i det inledande skedet.
  • Utmaningar att sammanställa och kommunicera en samlad lägesbild under samverkan.
  • Svårigheter att definiera ansvars- och ledningsförhållanden mellan aktörerna, vilket har inneburit svårigheter att effektivt inrikta och samordna insatserna.

”Bristerna i dessa avseenden fick konsekvenser på hanteringen av evakueringsinsatsen ur flera perspektiv. Under dagen 3 januari var ingen aktör fullt medveten om händelseutvecklingen på E22 både avseende situationens allvar och omfattning”, skriver Cap Gemini i rapporten.

Enligt rapporten framträder brister i förmågan att skapa lägesbilder, bristande kunskap om gemensamma former för inriktning och samordning, samt bristande krishantering särskilt tydligt. Detta förklarar åtskilliga tillkortakommanden i aktörernas krishantering, förståelse och förmåga att effektivt samverka, skriver konsulterna.

Utredningen har också observerat att förmågan att agera i förebyggande syfte på tidiga signaler under osäkra förhållanden är bristfällig. Det har sannolikt bidragit till att insatserna inte eskalerats i den omfattning som varit önskvärd, konstateras det i rapporten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA