Försäkringskassan begär resurser för att växa

FÖRSÄKRINGSKASSAN2023-03-21

Försäkringskassan behöver öka antalet anställda med omkring 800 personer de närmaste åren, skriver myndigheten i sitt budgetunderlag till regeringen, och begär därför ett tillskott på 600 miljoner kronor för nästa år.

Försäkringskassan har enligt budgetunderlaget inte full finansiering för sina grunduppdrag och inte heller för de förändringar som pandemin tvingade fram. ”Givet Försäkringskassans samhällskritiska roll och uppdrag kan myndigheten inte fortsatt vara strukturellt underfinansierad”, skriver myndigheten.

De behov som särskilt lyfts fram gäller assistansersättningen, tillfällig föräldrapenning, sjukförsäkringen och förstärkningar som har samband med det försämrade säkerhetspolitiska läget.

Inom föräldraförsäkringen skapade Försäkringskassanunder pandemin lösningar för att hantera ökningen av vab – tillfälliga regeländringar, övertidsarbete och neddragningar av allt utom själva ärendehanteringen. Men nivån på tillfällig föräldrapenning är fortsatt hög och nu krävs resursförstärkningar, skriver myndigheten. ”En arbetssituation med ständig övertid och så hårda prioriteringar är i längden ohållbar”, slår Försäkringskassan fast.

Lättnader i reglerna inom sjukförsäkringen har lett till fler långa sjukfall, och därmed också ökat behovet av samordning mellan flera instanser för att hjälpa sjukskrivna tillbaka i arbete. Men för närvarande räcker inte resurserna till för att klara uppdraget, konstaterar Försäkringskassan.

Flera yrkanden berör säkerhetsfrågor. ”Det kraftigt försämrade säkerhetsläget och den allt större risken för väpnat angrepp mot Sverige eller mot civil infrastruktur gör att arbetet i allt högre utsträckning även måste inriktas mot civilt försvar”, skriver Försäkringskassan. Myndigheten vill förstärka säkerheten för medarbetare, lokaler, it-drift, it-system och förmågan att upprätthålla kommunikation med andra aktörer i ett krisläge. Exempelvis förhandlar Försäkringskassan med fastighetsägare om ett förstärkt fysiskt skydd av lokaler.

Försäkringskassan vill även permanenta regeringsuppdraget att erbjuda andra myndigheter säker it-drift. Uppdraget har funnits sedan 2017, men behovet har varit så stort att även Skatteverket, Trafikverket och Lantmäteriet har gått in som tillfälliga leverantörer. Därför behovs ett permanent uppdrag till alla dessa myndigheter, liksom vissa förvaltningsresurser, anser Försäkringskassan.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA