Försäkringskassan vill förbättra beredskapen

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-10-28

Försäkringskassan vill att regeringen utreder myndighetens beredskap i händelse av kris och krig, mot bakgrund av säkerhetsläget i Europa. Enligt myndigheten är de nuvarande reglerna från 1980-talet föråldrade – exempelvis har digitaliseringen omöjliggjort de föreskrivna manuella reservrutinerna för utbetalningar. 

”För att myndigheten på bästa sätt ska kunna hantera en krissituation när den väl uppstår krävs förutseende och framförhållning. Regler om vad som i sak ska gälla vid krissituationer bör så långt möjligt beredas grundligt och beslutas på förhand, under normala förhållanden”, skriver Försäkringskassan i sitt brev till regeringen.

I skrivelsen konstaterar Försäkringskassan att det nuvarande regelverket om undantagsbestämmelser om Sverige i krig eller krigsfara är från 1980‑talet och otidsenligt. Bland annat omöjliggör digitalisering och minskad kontanthantering föreskrivna manuella reservrutiner för utbetalningar. Därför anser Försäkringskassan att de gamla reglerna ska upphävas.

I ett pressmeddelande lyfter myndighetens generaldirektör Nils Öberg fram att erfarenheten från pandemin illustrerar vikten av framförhållning. Då beslutade riksdagen med kort varsel om utökade befogenheter för regeringen, och regeringen beslutade i sin tur om vissa tillfälliga regler som Försäkringskassan lyckades implementera trots stor tidspress:

”Vi kan konstatera att förutsättningarna hade varit betydligt bättre om det funnits ett förberett regelverk. Vår slutsats är alltså att det är nödvändigt att skyndsamt göra en samlad översyn av vilka regler som bör gälla för socialförsäkringen vid allvarliga kriser eller krig”, kommenterar Nils Öberg Försäkringskassans skrivelse i pressmeddelandet.

I skrivelsen konstaterar myndigheten att socialförsäkringen är viktig för befolkningens trygghet och välfärd. Under förra året betalade Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten tillsammans ut 640 miljarder kronor i socialförsäkringsförmåner. Det motsvarar närmare tolv procent av BNP. För många människor är utbetalningen från socialförsäkringssystemet den huvudsakliga eller enda försörjningen. Utan dessa inkomster skulle de som saknar marginaler i sin ekonomi ganska snart få betydande problem. Längre bortfall skulle ge allvarliga konsekvenser på samhällsnivå, skriver myndigheten.

I skrivelsen till regeringen konstaterar Försäkringskassan också att det finns ett stort behov av att stärka beredskapen i socialförsäkringssystemet som helhet. Därför föreslår myndigheten att regeringen tillsätter en utredning som analyserar behovet av regeländringar inom socialförsäkringen och identifierar förslag som stärker Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens förmågor att upprätthålla verksamheten vid alla typer av kriser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.