Bild: Milrab

JO vill ha lag om spotthuvor

KRIMINALVÅRDEN2023-01-13

Justitieombudsmannen, JO, vill att Kriminalvårdens användning av så kallade spotthuvor ska lagregleras. JO konstaterar att rutinerna varierar kraftigt mellan olika häkten och anstalter.

JO konstaterar i sitt beslut att användningen av spotthuvor är en mycket integritetskänslig åtgärd. Spotthuvan är enligt JO en inskränkning av den enskildes grundläggande fri- och rättigheter enligt regeringsformen. Det finns också en risk för kvävning och halsskador för den som tvingas använda spotthuva.

Kriminalvården använder spotthuvor för att hindra frihetsberövade från att spotta mot personal och andra. I beslutet pekar JO på att det finns betydande skillnader i hanteringen inom olika delar av Kriminalvården, och att det finns ett behov av en översyn av lagstiftningen.

Vid sidan av allmänna regler finns det ingen författningsreglering av Kriminalvårdens rätt att använda sig av spotthuvor. De övergripande anvisningarna för myndighetens personal finns i stället i en handbok. JO tycker inte att det är tillräckligt.

JO är inte ute efter att förbjuda bruket av spotthuvor. I beslutet ifrågasätts inte att det finns tillfällen då Kriminalvårdens personal behöver använda en spotthuva för att hindra frihetsberövade från att spotta. Men JO menar att tvångsåtgärden bara ska förekomma om den är oundgängligen nödvändig.

”Det finns stora skillnader i hanteringen inom olika delar av Kriminalvården. Det varierar till exempel i vilken grad tvångsåtgärden dokumenteras, vilket bidrar till att myndigheten inte har underlag för att riktigt bedöma omfattningen av användningen. Dessutom saknas fastställda rutiner för omprövning och medicinsk personal undersöker inte alltid den intagne. Det är uppenbart att det finns ett behov av att explicit reglera Kriminalvårdens användning av spotthuvor i syfte att åstadkomma en enhetlig och rättssäker tillämpning”, kommenterar JO Katarina Påhlsson beslutet i ett pressmeddelande.

Kriminalvården anser att det räcker att användningen regleras genom myndighetens egna föreskrifter. JO är mycket tveksam till om det är lämpligt och skickar en kopia av sitt beslut till regeringen för att väcka frågan om en översyn av lagstiftningen.

”I avvaktan på en tydlig rättslig reglering behöver Kriminalvården förvissa sig om att användningen av spotthuvor omgärdas av restriktivitet, proportionalitet och enhetlighet samt korrekt dokumentation”, framhåller Katarina Påhlsson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.