Kraftig minskning av långa sjukskrivningar inom staten

SJUKFRÅNVARO2021-10-25

Långtidssjukskrivningarna inom staten minskade med 36 procent under 2020 jämfört med föregående år, enligt statistik från Statens tjänstepensionsverk. Än så länge finns det ingen förklaring till varför långtidsfrånvaron sjönk så kraftigt under pandemiåret.

Antalet statsanställda som är sjukskrivna längre tid än tre månader har stegvis minskat de senaste åren. Från december 2015 till december 2020 har antalet långa sjukfall inom statsförvaltningen mer än halverats. Det handlar om en minskning med drygt 6 800 personer.

Störst var förändringen under 2020, då långtidssjukskrivningarna minskade med 36 procent jämfört med föregående år. Det visar statistik från Statens tjänstepensionsverk, SPV.

Enligt Helén Högberg, statistiker på SPV, finns det ingen entydig eller enkel förklaring, så som en ny lag, som kan ge svar på vad som orsakade den relativt stora förändringen under ett och samma år.

– Förändringen 2020 kan eventuellt bero på pandemin men det är inget som vi vet säkert utan det kan möjligen visa sig under kommande år. Under pandemin kom rapporter, baserade på enkäter, som indikerade att arbete hemifrån kunde minska stress och stressrelaterade sjukdomar för att livspusslet fungerade bättre, men vi har inte analyserat den här förändringen djupare, säger Helén Högberg.

Statskontoret, som årligen sammanställer sjukfrånvarostatistiken i staten, såg också en sjunkande trend år 2020 vad gäller långtidsfrånvaron.

SPVs och Statskontorets mätningar skiljer sig åt på ett par punkter. Dels mäter Statskontoret endast hur stor andelen av den totala sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro. Dels har Statskontoret satt gränsen för vad som är att räkna som långtidsfrånvaro vid två månader, och inte tre månader som SPV.

Men statistiken från SPV kan ändå sägas ligga i linje med vad Statskontoret har noterat, enligt Statskontorets utredare. Statskontorets rapport för 2020 visar att långtidsfrånvaron, på mer än 60 dagar, som andel av den totala sjukfrånvaron, var 45,9 procent. Det är en minskning i förhållande till 2019, då långtidsfrånvaron var 51,3 procent.

Vad den minskande andelen långa sjukfall beror på har Statskontoret inte analyserat eftersom det inte ingår i myndighetens uppdrag.

Försäkringskassan konstaterar också att antalet långa sjukfall, sett till hela befolkningen, minskade under 2020, om än i mindre omfattning än inom staten.

Enligt Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan, är en betydande anledning att avslagen i pågående sjukfall låg kvar på samma, relativt höga, nivå under 2020 som föregående år.

Men andra förklaringar som att pandemin kan ha minskat tillgängligheten till sjukvård och trängt undan ohälsa, som inte var covid-relaterad, kan också spela in, enligt Ulrik Lidwall.

– Hemarbetet har möjligtvis också ökat möjligheten för vissa att komma tillbaka till jobb, men det kan vi än så länge bara spekulera i. Vi har i nuläget ingen heltäckande förklaring till varför de längre sjukfallen minskar, säger han.

I april ska Försäkringskassan lämna in en slutrapport till regeringen om pandemins effekter på sjukförsäkringen. I den kommer sjukfrånvaron i olika branscher och yrken att analyseras närmare.

– De analyserna kommer att kunna ge en del svar om hur olika yrkesgruppers sjukskrivningar sett ut under pandemin. Sen är det fortfarande en öppen fråga vilken roll som hemarbetet har spelat när det gäller den längre sjukfrånvaron, säger Ulrik Lidwall.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA