Praktik i staten missar målet

MYNDIGHETSPRAKTIK2021-05-03

Satsningen Praktik i staten, som ska ge nyanlända och personer med funktionsnedsättning praktikplatser på myndigheter, har inte nått de uppsatta målen, visar Statskontorets uppföljning.

På regeringens uppdrag har Statskontoret följt upp myndigheternas arbete med satsningen Praktik i staten. Drygt 200 myndigheter har sedan 2016 haft i uppdrag att ge praktik till nyanlända personer och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Uppdragen har förlängts till och med år 2023.

Statskontoret konstaterar att regeringens mål om att myndigheterna ska ta emot minst 1 000 praktikanter ur varje målgrupp i genomsnitt per år inte har uppnåtts. Under perioden 2016–2020 har myndigheterna sammanlagt tagit emot ungefär 60 procent av målet för nyanlända och 25 procent av målet för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen visar också att myndigheterna har tagit emot färre praktikanter för varje år under hela perioden.

De flesta myndigheter har bara tagit emot enstaka praktikanter. Sex större myndigheter har tagit emot merparten av praktikanterna. Skogsstyrelsen, Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Regeringskansliet och Transportstyrelsen har tillsammans tagit emot ungefär varannan.

Det är fler nyanlända som fått praktik än personer med funktionsnedsättning. Sju av tio av praktikanterna har varit nyanlända. Rapporten visar också att fler män än kvinnor fått praktik. Bland de nyanlända har sex av tio praktikanter varit män medan det bland personer med funktionsnedsättning varit något fler kvinnor än män som har haft praktik.

Det finns enligt Statskontoret flera förklaringar till att satsningen inte har nått målen. Många myndigheter har haft svårt att hitta lämpliga arbetsuppgifter och resurser för handledning. Flera myndigheter pekar på brister i samarbetet med Arbetsförmedlingen som har försvårat satsningen. Bristande matchning har gjort att ungefär 1 000 praktikplatser inte fylldes under perioden 2016–2020.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA