Om förslaget blir verklighet riskerar Postnords anställda att få en sämre arbetsmiljö, skriver ST i sitt remissvar.
Bild: Gamma-Man/Mostphotos
Om förslaget blir verklighet riskerar Postnords anställda att få en sämre arbetsmiljö, skriver ST i sitt remissvar.

ST kritiserar förslag om ändring i postlag

POSTNORD2021-01-26

I ett remissvar avstyrker ST regeringens förslag om att sänka postlagens befordringskrav för inrikesbrev. En sådan ändring skulle betyda en försämrad postgång och riskerar att leda till sämre arbetsmiljö för Postnords anställda, skriver förbundet.

Regeringen har sett över postlagen i olika omgångar. I en promemoria från december i fjol föreslår infrastrukturdepartementet att kravet på att minst 95 procent av inrikesbreven ska ha delats ut inom två arbetsdagar skrivs ned, och att postlagen därmed ändras.

Departementet vill i stället se att kravgränsen dras vid att 85 procent av breven ska delas ut inom två arbetsdagar. Som tillägg föreslås en skrivning som innebär att 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra arbetsdagar.

I sitt remissvar kritiserar Fackförbundet ST förslaget, som man menar skulle innebära att Postnord skulle erbjuda en försämrad posttjänst i framtiden.

Regeringen hänvisar i promemorian till att glesare utdelning av post skulle innebära en positiv påverkan på miljön, till exempel genom minskad energiförbrukning och sänkta nivåer av växthusgasutsläpp. ST håller inte med och skriver att det inte går ”att förutse hur stor del av breven som istället kommer att skickas med nya, snabba tjänster och dessa tjänsters miljöpåverkan.”.

ST framhåller också att det pilotprojekt med varannandagsutdelning som pågår i södra Sverige påverkat arbetsmiljön för Postnords anställda negativt, bland annat genom att de anställdas arbetsbelastning har ökat och att klagomålen på Postnord har blivit fler.

Förbundet pekar även på att pilotprojektet kan komma att innebära en minskning av antalet brevbärare i framtiden.

”ST har tagit del av PostNords utvärdering av pilotprojektet och ser med oro på de konsekvenser i form av arbetsmiljöproblem som framhålls däri. Det är också tydligt att det finns grupper som har ett behov av att få sin post fem dagar i veckan”, skriver förbundet i sitt remissvar.

I stället för att genomföra den föreslagna förändringen av postlagen vill ST att regeringen inväntar den pågående utredningen av hur den samhällsbärande posttjänsten ska bekostas i framtiden. Den ska redovisas i januari 2023.

Man understryker också att åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för postanställda bör genomföras samt att regeringen överväger möjligheten att ge Postnord ”ekonomiskt stöd”, så att bolaget kan fortsätta att dela ut post varje arbetsdag tills utredningen är färdig.

”PostNord behöver ges bättre förutsättningar att kunna klara sitt samhällsuppdrag på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Staten lämnar inte någon ersättning för den samhällsomfattande posttjänsten utan den är självfinansierad. Om postoperatörer i andra länder får offentligt stöd för sin verksamhet är det rimligt att även svenska staten gör detsamma”, skriver ST.

Regeringen vill att ändringarna i postlagen träder i kraft så snart som möjligt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA