Annons:

Tummen ned för sänkta befordringskrav

POST2021-03-01

Konkurrensverket dömer ut regeringens promemoria om sänkta befordringskrav i postförordningen. Bristerna i promemorian är så omfattande att det inte går att ta ställning, anser myndigheten.

”En väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av rätt omfattning och till rimlig samhällskostnad är av central betydelse”, skriver Konkurrensverket i sitt yttrande. Enligt dagens postförordning ska 95 procent av de brev som lämnas in för inrikes befordran nå sin mottagare inom två dagar. I den promemoria som Konkurrensverket har yttrat sig över föreslås en sänkning av det kravet.

Enligt Konkurrensverket saknar underlaget flera viktiga konsekvensbeskrivningar av vad ett ändrat befordringskrav kommer att medföra, eller varför det ska genomföras. Myndigheten saknar bland annat resonemang kring varannandagsutdelning av post. En fråga som inte framgår av underlaget, är om syftet är att göra det möjligt för Postnord att införa varannandagsutdelning av post i hela landet, utöver den försöksverksamhet som just nu pågår i Skåne.

Posttjänsten är en samhällsviktig funktion där systemets omfattning, befordringstid, befordringskrav och finansiering är avhängiga av varandra, konstaterar Konkurrensverket. Förändras en av parametrarna påverkas också de övriga. Myndigheten anser att systemet därför inte kan beaktas i enskilda delar utan bör analyseras i sin helhet, vilket inte görs i underlaget.

”Sammantaget gör bristerna i det remitterade underlaget att det inte går att bedöma konsekvenserna av förslaget. Det gäller såväl för postmarknaden som för andra marknader som är beroende av en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst samt för helheten i det system som de fyra variablerna utgör. Av dessa skäl avstyrker Konkurrensverket förslaget om ändrade befordringskrav”, skriver myndigheten i sitt yttrande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA