Tydliga brister i återvändarverksamheten

MIGRATIONSVERKET2022-01-17

Statskontoret ser efter en granskning stora möjligheter att effektivisera statens insatser för att se till att personer som inte har rätt att vistas i Sverige lämnar landet. Både de berörda myndigheterna och regeringen behöver enligt rapporten bli effektivare.

Statskontoret har analyserat Migrationsverkets, Polisens och Kriminalvårdens arbete med att få personer som inte längre har rätt att vistas i Sverige att återvända till sitt hemland. Enligt rapporten kan statens återvändarverksamhet bli effektivare inom ramen för den nuvarande ansvars- och uppgiftsfördelningen.

Granskningen visar att Migrationsverket och Polisen sammantaget har ungefär 50 000 öppna återvändandeärenden som gäller individer som vistas i Sverige utan tillstånd. Återvändandearbetet är organiserat så att Migrationsverket ansvarar för självmant återvändande och Polisen för återvändande som kräver tvång. Migrationsverket ansvarar även för förvar där personer som ska återvända i vissa fall kan placeras av Migrationsverket och Polisen. Kriminalvården ansvarar för att bistå de andra två myndigheterna med transporter av personer som ska lämna Sverige.

Enligt Statskontoret har återvändarverksamheten försämrats. Både antalet pågående ärenden och handläggningstiderna har ökat. Migrationsverkets handläggare arbetar också med fler ärenden än tidigare. Enligt rapporten har det försämrat deras förutsättningar för att arbeta aktivt med de återvändandeärenden som de ansvarar för.

Statskontoret anser att regeringen bör effektivisera verksamheten inom ramen för den nuvarande ansvars- och uppgiftsfördelningen genom att bättre styra och följa upp myndigheternas arbete. Regeringen bör också förtydliga sina förväntningar på de berörda myndigheterna för att öka måluppfyllelsen och för att effektivisera verksamheten. Statskontoret föreslår att regeringen formulerar olika resultatmål både för ärenden där myndigheterna har relativt goda förutsättningar att verkställa besluten och för ärenden där det i huvudsak är inställningen hos de som ska återvända som avgör om myndigheterna kan verkställa beslutet eller inte.

Regeringen behöver enligt rapporten också förbättra sin uppföljning av den samlade återvändandeverksamheten. Statskontoret anser att de berörda myndigheterna bör få i uppdrag att samlat redovisa verksamhetens resultat. Det arbetet föreslås samordnas av Migrationsverket, som skulle få ansvaret för att årligen lämna en rapport till regeringen, som redovisar det samlade resultatet, ärendeflödena mellan myndigheterna och de sammanlagda handläggningstiderna.

Enligt Statskontoret har varken Migrationsverkets eller Polisens myndighetsledningar uttryckt någon tydlig förväntan på vad myndigheternas regioner ska åstadkomma. De följer inte heller systematiskt upp hur regionerna arbetar med återvändarverksamheten. Statskontorets uppfattning är att det behövs en tydligare styrning och ett bättre samarbete mellan de tre myndigheterna Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA